ZendVN - Học lập trình online

NỘI DUNG

Khóa học lập trình WordPress của ZendVN sẽ giúp các bạn tìm hiểu tất cả những cách lập trình thông dụng trong WordPress để tạo ra các thành phần mở rộng (plugin, theme, widget, shortcode…) theo ý muốn và chỉnh sửa (override) các thành phần có sẵn trong lõi của Wordpress mà không phải chỉnh sửa core của WordPress.

ZendVN lựa chọn WordPress bởi vì tính mở rộng của nó tốt,  rút ngắn thời gian xây dựng website đáng kể. Dựa trên kinh nghiệm 3 năm lập trình WordPress. ZendVN chính thức biên soạn và ra mắt khóa học lập trình WordPress.

Khóa học lập trình WordPress sẽ giúp bạn hiểu tường tận lõi bên trong của WordPress, thao tác database với WordPress, nắm vững các API do WordPress cung cấp để lập trình Plugin mở rộng.

Kết quả cuối khóa:

 • Hiểu rõ những chức năng trong WordPress 4.x
 • Nắm rõ luồng xử lý của WordPress 4.x
 • Hiểu cấu trúc và quan hệ trong hệ thống database của WordPress 4.x
 • Học được cách viết chuẩn WordPress 4.x .
 • Học cách xây dựng Plugin theo cách lập trình hướng đối tượng, dễ nâng cấp chỉnh sửa phù hợp với các phiên bản kế tiếp của WordPress
 • Hiểu thêm về một số công nghệ mới và kỹ thuật xử lý trong thực tế
 • Hiểu rõ cách lập trình WordPress một cách có hệ thống và logic
 • Xây dựng các thành phần mở rộng như: Plugin, theme, widget, shortcode, meta boxes, Custom Post Types, Custom Taxonomies, Metadata…
 • Hiểu được những vấn đề mà các bạn đã từng làm nhưng không hiểu (trường hợp này xảy ra với nhiều lập trình viên mã nguồn mở)

Đây là một khóa học rất đáng để bạn đầu tư cho tương lai, WordPress đang ngày càng phát triển và nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao, bạn muốn thay đổi công việc, muốn lập trình WordPress chuyên sâu thì khóa học lập trình WordPress cơ bản sẽ đáp ứng hầu hết các mong muốn của bạn.

 

dàn bài

Khóa học được xây dựng dựa trên kinh nghiệm làm dự án thực tế của ZendVN, noài ra khóa học còn sử dụng các tài liệu từ trang Google, stackoverflow.com và các trang web khác.

 • Bài 1 - Cài đặt Wordpress và công cụ lập trình 1 video
  1

  Full Video

  Free
 • Bài 2 - Tìm hiểu cấu trúc và cấu hình nâng cao của Wordpress 4 video
  1

  wp-config 01

  Free
  2

  wp-config 02

  Free
  3

  wp-config 03

  Free
  4

  wp-config 04

  Free
 • Bài 3 - Giới thiệu về Plugin 2 video
  1

  Intro Plugin 01

  Free
  2

  Plugin type

  Free
 • Bài 4 - Xây dựng Plugin căn bản 7 video
  1

  Create plugin

  Free
  2

  Structure plugin

  Free
  3

  Path

  Free
  4

  Active plugin 01

  Free
  5

  Active plugin 02

  Free
  6

  Deactive plugin

  Free
  7

  Uninstall plugin

  Free
 • Bài 5 - Hook Action 5 video
  1

  add_action - 01 Intro

  Free
  2

  add_action - 02 Intro

  Free
  3

  remove, remove_all, has_action

  Free
  4

  Create Action Hook

  Free
  5

  Create Class for Action

  Free
 • Bài 6 - Hook Filter 5 video
  1

  add_filter - basic

  Free
  2

  add_filter-the_title

  Free
  3

  add_filter-the_content

  Free
  4

  remove, remove_all

  Free
  5

  has_filter & current_filter

  Free
 • Bài 7 - Admin Menu 3 video
  1

  add_dashboard_page

  Free
  2

  add_menu_page & add_submenu_page

  Free
  3

  remove_menu - remove_submenu - add_object - add_utility

  Free
 • Bài 8 - Option API 4 video
  1

  add_option

  Free
  2

  get_option

  Free
  3

  update & delete_option

  Free
  4

  other option

  Free
 • Bài 9 - Setting API 10 video
  1

  register & setting_fields

  Free
  2

  add section & add field

  Free
  3

  save & show setting 01

  Free
  4

  do_setting_field

  Free
  5

  save & show setting 02

  Free
  6

  Upload file 01

  Free
  7

  Upload file 02

  Free
  8

  Optimize element

  Free
  9

  Validate & Message 01

  Free
  10

  Validate & Message 02

  Free
 • Bài 10 - Widgets 13 video
  1

  ZendvnHtml 01

  Free
  2

  ZendvnHtml 02

  Free
  3

  func __contruct

  Free
  4

  func form

  Free
  5

  func update & widget

  Free
  6

  func widget

  Free
  7

  Add CSS 01

  Free
  8

  Add CSS 02

  Free
  9

  Add CSS 03

  Free
  10

  Add JS 01

  Free
  11

  Check CSS - JS

  Free
  12

  Check active - unregister

  Free
  13

  Dashboar widget

  Free
 • Bài 11 - Tương tác với database 3 video
  1

  get_row

  Free
  2

  get_col - insert - replace - update

  Free
  3

  delete - prepare - query

  Free
 • Bài 12 - WP_Query 11 video
  1

  WP_Query 01

  2

  WP_Query 02

  3

  WP_Query 03

  4

  WP_Query 04

  5

  Author

  6

  Category

  7

  Tag

  8

  Search - Post - Page

  9

  Password - Type

  10

  Pagination

  11

  Order - Orderby - Date

 • Bài 13 - Transients API 4 video
  1

  Video 001

  2

  Video 002

  3

  Video 003

  4

  Video 004

 • Bài 14 - Shortcode API 7 video
  1

  Video 001

  2

  Video 002

  3

  Video 003

  4

  Video 004

  5

  Video 005

  6

  Video 006

  7

  Video 007

 • Bài 15 - Meta boxes & Metadata 13 video
  1

  Basic

  2

  Form 01

  3

  Form 02

  4

  Form 03

  5

  Form 04

  6

  Form 05

  7

  Editor 01

  8

  Editor 02

  9

  Media 01

  10

  Media 02

  11

  Media 03

  12

  Meta boxes frontend 01

  13

  Meta boxes frontend 02

 • Bài 16 - The Loop & Custimizing the Loop 4 video
  1

  Video 001

  2

  Video 002

  3

  Video 003

  4

  Video 004

 • Bài 17 - Global Variables 1 video
  1

  Full Video

 • Bài 18 - JavaScript & Ajax trong WordPress 9 video
  1

  Optimize Setting page 01

  2

  Optimize Setting page 02

  3

  Ajax - Check form 01

  4

  Ajax - Check form 02

  5

  Ajax - Check form 03

  6

  Ajax - Check form 04

  7

  Ajax - Check form 05

  8

  Ajax - Tab 01

  9

  Ajax - Tab 02

 • Bài 19 - Template Tags 7 video
  1

  Video 001

  2

  Video 002

  3

  Video 003

  4

  Video 004

  5

  Video 005

  6

  Video 006

  7

  Video 007

 • Bài 20 - Custom Post Types 7 video
  1

  Video 001

  2

  Video 002

  3

  Video 003

  4

  Video 004

  5

  Video 005

  6

  Video 006

  7

  Video 007

 • Bài 21 - Custom Taxonomies 4 video
  1

  Video 001

  2

  Video 002

  3

  Video 003

  4

  Video 004

 • Bài 22 - Custom Taxonomy Form 7 video
  1

  Video 001

  2

  Video 002

  3

  Video 003

  4

  Video 004

  5

  Video 005

  6

  Video 006

  7

  Video 007

 • Bài 23 - Phát triển Theme (P1: Menus, Widgets, Customize ...) 53 video
  1

  Giới thiệu theme

  Free
  2

  Chèn css, js, images

  Free
  3

  Tách khối giao diện P1

  Free
  4

  Tách khối giao diện P2

  Free
  5

  Nhúng CSS 01

  Free
  6

  Nhúng CSS 02

  Free
  7

  Nhúng JS

  Free
  8

  Intro widget

  Free
  9

  Folder inc

  Free
  10

  Widget Search 01

  Free
  11

  Widget Search 02

  Free
  12

  Widget Search 03

  Free
  13

  Widget Social

  14

  Widget Tab 01

  15

  Widget Tab 02

  16

  Widget Tab 03

  17

  Widget Tab 04

  18

  Widget Tab 05

  19

  Widget Slider - 01

  20

  Widget Slider - 02

  21

  Widget Slider - 03

  22

  Widget Slider - 04

  23

  Widget Slider - 05

  24

  Widget Right Slider 01

  25

  Widget Right Slider 02

  26

  Widget Top Slider 01

  27

  Widget Top Slide 02

  28

  Widget Bottom Slider

  29

  Widget right last post 01

  30

  Widget right last post 02

  31

  Widget footer last post news

  32

  Widget menu 01

  33

  Widget menu 02

  34

  Widget menu 03

  35

  Widget menu 04

  36

  Custom control theme 001

  37

  Custom control theme 002

  38

  Custom control theme 003

  39

  Custom control theme 004

  40

  Customize category control 002

  41

  Customize category control 001

  42

  Customize category control 003

  43

  Section General 01

  44

  Section General 02

  45

  Section General 03

  46

  Section General 04

  47

  Section Ads 01

  48

  Section Ads 02

  49

  Section Category color 01

  50

  Section Category color 02

  51

  Default value 01

  52

  Default value 02

  53

  Default value 03

 • Bài 24 - Phát triển Theme (P2: Show Post, Page, Pagination...) 31 video
  1

  Page Index 01

  2

  Page Index 02

  3

  Page Index 03

  4

  Page Category 01

  5

  Page Category 02

  6

  Page Category 03

  7

  Pagination 01

  8

  Pagination 02

  9

  Pagination 03

  10

  Standard format 01

  11

  Standard format 02

  12

  Standard format 03

  13

  Standard format 04

  14

  Standard format 05

  15

  Standard format 06

  16

  Audio format

  17

  Video format 01

  18

  Video format 02

  19

  Gallery format

  20

  Author info - Next - Prev

  21

  Comments 01

  22

  Comments 02

  23

  Comments 03

  24

  Comments 04

  25

  Page 01

  26

  Page 02

  27

  Page 03

  28

  Page 404 - Author page

  29

  Homepage 01

  30

  Homepage 02

  31

  Homepage 03

 • Bài 25 - WP_List_Table (show - add - edit - del - filter - search ...) 17 video
  1

  List Articles 01

  2

  List Articles 02

  3

  List Articles 03

  4

  List Articles 04

  5

  List Articles 05

  6

  List Articles 06

  7

  List Articles 07

  8

  Add action 01

  9

  Add action 02

  10

  Add action 03

  11

  Edit action

  12

  Delete action

  13

  Status action

  14

  Filter 01

  15

  Filter 02

  16

  Articles in Frontend 01

  17

  Articles in Frontend 02

 • Bài 26 - Users (Role, Capabilites, Limiting Acess, Customizing Roles) 7 video
  1

  User - Role - Cap 01

  2

  User - Role - Cap 02

  3

  User - Role - Cap 03

  4

  User - Role - Cap 04

  5

  Article Caps 01

  6

  Article Caps 02

  7

  Article Caps 03

 • Bài 27 - HTTP API 6 video
  1

  HTTP API 01

  2

  HTTP API 02

  3

  HTTP API 03

  4

  Ứng dụng 01

  5

  Ứng dụng 02

  6

  Ứng dụng 03

 • Bài 28 - Rewrite API 6 video
  1

  Article rewrite 01

  2

  Article rewrite 02

  3

  Article rewrite 03

  4

  Article rewrite 04

  5

  Custom post - Taxonomy

  6

  Category - Tag - Author

 • Bài 29 - Plugin Security 11 video
  1

  User & Debug 1

  2

  User & Debug 2

  3

  Nonce 1

  4

  Nonce 2

  5

  Filter 01

  6

  Filter 02

  7

  Filter 03

  8

  Filter 04

  9

  Data 1

  10

  Data 2

  11

  Data 3

Video Demo:

Giảng viên

avatar

Phạm Vũ Khánh

Kinh nghiệm công tác

 • Quản lý đào tạo tại ZendVN
 • Vị trí đã từng đảm nhiệm: Developer, Teamleader, Project manager, Training manager
 • Công việc hiện nay: Training manager & Project manager tại ZendVN

Thông tin liên hệ

Xem Thêm

Cảm nhận học viên

avatar

Nguyễn Mạnh Phúc

Rất thích những khóa học của ZendVN, rất bài bản, chuyên sâu, rất dễ hiểu, rất thích hợp với những người mới bắt đầu.

avatar

Đỗ Văn Tuyên

Rất hữu ích

avatar

Nguyễn Hữu Tiến

Cần có kiến thức PHP trước khi bắt đầu !

avatar

Nguyễn Phương Anh

Dễ hiểu và bao quát toàn kiến thức

avatar

Đặng Quốc Trung

phù hợp với người mới.

avatar

Phạm Anh Đức

Học 1 khoá e mê luôn vì rất dễ hiểu và rất chi tiết lên sẽ chia sẻ cho bạn bè biết đến. E chỉ tin tưởng bên zend !!!

avatar

Phạm Tuấn

Học ở Zend mình chủ động được thời gian, bài giảng dễ hiểu và dễ thực hành. Có các bài gắn liền với thực tế.

avatar

Đỗ Duy Tiến

Chất lượng bài giảng của ZendVN rất tốt. Với việc bạn bỏ ra một số tiền khá rẻ, bạn đã thu được lượng kiến thức nhiều hơn ở các trung tâm có giá đắt gấp 3, 4 lần

avatar

Trần Anh Đức

Nếu bạn muốn học lập trình online thì nơi tốt nhất chính là Zendvn. Vì sao? vì nội dung được biên soạn rất kỹ không thiếu phần nào, và được sắp xếp 1 cách khoa học nhất. Vì giảng viên ở đây, là những người đã có kinh nghiệm đi làm nhiều năm, họ dạy những kiến thức thực tế nhất, chứ không phải học xong rồi ra dạy lại những cái trong sách vở mà họ được học. Vì họ luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn mọi lúc mọi nơi.

Lịch sử học tập

10 lịch sử học tập gần nhất của các bạn học viên được ghi nhận từ hệ thống training.zendvn.com, bạn cần đăng ký khóa học có phí để có tài khoản truy cập vào hệ thống học trực tuyến.

#Họ và tênBài họcThời gian
1*** Định

Đang xem video Order - Orderby - Date, trong bài học WP_Query,

2 giờ trước
10:03 ngày 24-07-2021
2*** Định

Đang xem video Pagination, trong bài học WP_Query,

2 giờ trước
09:50 ngày 24-07-2021
3*** Định

Đang xem video Password - Type, trong bài học WP_Query,

2 giờ trước
09:41 ngày 24-07-2021
4*** Định

Đang xem video Search - Post - Page, trong bài học WP_Query,

2 giờ trước
09:41 ngày 24-07-2021
5*** An

Đang xem video Show products 01, trong bài học Hiển thị sản phẩm (FrontEnd),

14 giờ trước
21:33 ngày 23-07-2021
6*** An

Đang xem video Video MVC 01, trong bài học Xây dựng mô hình MVC trong WordPress,

14 giờ trước
21:32 ngày 23-07-2021
7*** Định

Đang xem video Search - Post - Page, trong bài học WP_Query,

20 giờ trước
16:21 ngày 23-07-2021
8*** Định

Đang xem video Tag, trong bài học WP_Query,

20 giờ trước
16:12 ngày 23-07-2021
9*** Định

Đang xem video Category, trong bài học WP_Query,

20 giờ trước
15:47 ngày 23-07-2021
10*** Định

Đang xem video Author, trong bài học WP_Query,

20 giờ trước
15:35 ngày 23-07-2021

Nhóm khóa học

1,500,000
1,400,000đ
1,300,000đ
800,000đ
1,500,000đ

Bạn vui lòng chọn đối đượng.

Bạn đã thêm khóa học vào danh sách đăng ký.

Contact Me on Zalo
Số điện thoại