ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png

Bài tập lập trình từ cơ bản đến nâng cao do ZendVN biên soạn.

Các bài tập lập trình được sắp xếp theo nhiều chuyên mục khác nhau, với nhiều cấp độ từ dễ đến khó, đây là nơi giúp các bạn lập trình viên thực hành và luyện code.

Khóa học Giải thuật cho người mới bắt đầu là khóa học bổ trợ cần thiết giúp cho các bạn lập trình viên có nhiều kiến thức nâng cao và tư duy về giải thuật trong thực tế. Đây là khóa học bắt buộc để các bạn nghiên cứu sâu về "cấu trúc dữ liệu và giải thuật" sau này

Danh sách bài tập

Xóa tìm kiếm
Thông tin bài tậpHành động
Bài 1 Tách chuỗi
StringDễ

Dựa vào chuỗi cho trước, hãy sử dụng các kiến thức đã học về chuỗi và tách chuỗi ban đầu thành các output.

Làm ngay
(884 lượt làm)
Bài 2 Tháng có bao nhiêu ngày

Dựa vào năm, tháng cho trước (hoặc người dùng nhập vào), bạn hãy viết code xử lý xác định tháng của năm đã cho có bao nhiêu ngày

 • Các tháng có 31 ngày: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12
 • Các tháng có 30 ngày: 4, 6, 9, 11
 • Năm nhuận thì tháng 2 có 29 ngày, năm không nhuận thì tháng 2 có 28 ngày

Làm ngay
(1024 lượt làm)
Bài 3 Thống kê khóa học

Dựa vào chuỗi danh mục inputCategory và chuỗi thông tin khóa học inputCourse cho trước, hãy in ra danh sách category và các khóa học trong category đó

 • inputCategory có cấu trúc như sau id1|name1$id2|name2$...$idn|namen
 • inputCourse có cấu trúc như sau id1|name1|cateID1=id2|name2|cateID2=...=idn|namen|cateIDn

Làm ngay
(862 lượt làm)
Bài 4 Khóa học dài nhất nâng cao

Dựa vào chuỗi tên khóa học inputName và chuỗi thời lượng của khóa học inputTime cho trước, hãy in ra thông tin khóa học có thười lượng dài nhất

 • inputName có cấu trúc như sau id1=name1;id2=name2;…;id3=name3;
 • inputTime có cấu trúc như sau id1=time1;id2=time2;…;id3=time3;
   

Làm ngay
(918 lượt làm)
Bài 5 Giải mã chuỗi sang mật thư

Dựa vào chuỗi ký tự str cho trước, hãy giải mã chuỗi thành giá trị có nghĩa

Làm ngay
(823 lượt làm)
Bài 6 Giải mã chuỗi sang tên

Dựa vào chuỗi ký tự str và chuỗi gợi ý key cho trước, hãy giải mã chuỗi thành giá trị có nghĩa.

Làm ngay
(848 lượt làm)
Bài 7 Khóa học dài nhất
Tổng hợpTrung bình

Dựa vào chuỗi thông tin khóa học cho trước, hãy in ra thông tin khóa học có thời lượng dài nhất. Biết chuỗi có cấu trúc như sau name1/time1/name2/time2/…/namen/timen

 • name1 time1 lần lượt là tên và thời lượng của khóa học thứ nhất
 • namen timen lần lượt là tên và thời lượng của khóa học thứ n
   

Làm ngay
(828 lượt làm)
Bài 8 Thống kê ID
Tổng hợpTrung bình

Dựa vào giá trị id và chuỗi danh sách các id cho trước, hãy đếm xem id xuất hiện bao nhiêu lần trong chuỗi id (mỗi id trong chuỗi này cách nhau bởi dấu phẩy, chuỗi id này đôi khi có một hoặc nhiều khoảng trắng dư thừa bao bọc xung quanh id)

Làm ngay
(805 lượt làm)
Bài 9 Giải mã chuỗi sang thời gian
Tổng hợpTrung bình

Giải mã số XY có 2 chữ số thành một chuỗi, biết rằng:

 • X có thể là 1 hoặc 2, nếu 1 sử dụng tiếng Anh, nếu 2 sử dụng tiếng Việt
 • Y có thể là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
   

Làm ngay
(841 lượt làm)
Bài 10 Chuyển mảng thành chuỗi tăng dần

Với một mảng số nguyên cho trước, hãy viết chương trình để tạo ra một chuỗi mới với các phần tử được lấy từ mảng ban đầu

Làm ngay
(755 lượt làm)
Bài 11 Chuyển số có 3 chữ số thành chữ

Với một số nguyên dương cho trước (lớn hơn hoặc bằng 1 và bé hơn 1000), hãy viết chương trình để đọc số nguyên dương đó

Làm ngay
(779 lượt làm)
Bài 12 Tính tổng số n + nn + nnn
Tổng hợpTrung bình

Với một số nguyên dương n cho trước (lớn hơn hoặc bằng 1 và bé hơn 10), hãy viết chương trình để tính tổng có dạng n + nn + nnnn

Làm ngay
(762 lượt làm)
Bài 13 Tổng chữ số
Tổng hợpTrung bình

Với một số cho trước, hãy viết chương trình để tính tổng các chữ số của số cho trước đó

Làm ngay
(751 lượt làm)
Bài 14 Chuyển nghịch hoa thường
StringKhó

Với một chuỗi cho trước, hãy viết chương trình để chuyển ký tự in hoa trong chuỗi thành ký tự chữ thường, và chuyển ký tự chữ thường trong chuỗi thành ký tự in hoa

Làm ngay
(860 lượt làm)
Bài 15 Breadcrumb
StringTrung bình

Với một đường dẫn đến một tập tin cho trước, hãy in ra đường đi đến tập tin đó

Làm ngay
(817 lượt làm)
Bài 16 Đường dẫn tập tin
StringTrung bình

Với một đường dẫn đến một tập tin cho trước, hãy viết chương trình để in ra tên tập tin và phần mở rộng của tập tin

Làm ngay
(830 lượt làm)
Bài 17 Chuẩn hóa chuỗi
StringTrung bình

Với một chuỗi cho trước, hãy viết chương trình để chuẩn hóa chuỗi, chuỗi chuẩn hóa sẽ có những yếu tố sau:

 • Các ký tự trong chuỗi ở dạng chữ thường
 • Bắt đầu chuỗi bằng ký tự in hoa và kết thúc chuỗi bởi dấu . (dấu chấm)

Làm ngay
(851 lượt làm)
Bài 18 Thống kê chuỗi
StringTrung bình

Với một chuỗi cho trước, hãy viết chương trình để thống kê số từ có trong chuỗi (mỗi từ cách nhau bởi một khoảng trắng)

Làm ngay
(828 lượt làm)
Bài 19 Chuỗi chứa số
StringDễ

Với một chuỗi cho trước, hãy viết chương trình để kiểm tra chuỗi có chứa chữ số hay không, nếu có in ra false ngược lại true.

Làm ngay
(865 lượt làm)
Bài 20 Tách mảng
MảngKhó

Với một mảng số nguyên cho trước, hãy viết chương trình để tạo ra hai mảng mới từ mảng ban đầu, với điều kiện:

 •  Một mảng chứa số chẵn và một mảng chứa sổ lẻ từ mảng ban đầu
 • Các phần tử trong hai mảng mới không trùng nhau
   

Làm ngay
(882 lượt làm)
Học Offline Ở Hồ Chí Minh
  box-offline.jpg
Học Lập Trình Online
  box-online.jpeg
Học lập trình 1 kèm 1
  footerzendvn.jpg

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất