ZendVN - Học lập trình online

Loading...
logo.png
Sách bí kíp lập trình

Bài tập trắc nghiệm lập trình từ cơ bản đến nâng cao do ZendVN biên soạn.

Các bài tập trắc nghiệm lập trình được sắp xếp theo nhiều chuyên mục khác nhau, với nhiều cấp độ từ dễ đến khó, đây là nơi giúp các bạn lập trình viên thực hành và luyện code.

Danh sách câu hỏi

Câu 1 Trong Java, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?
int a = 11;
int b = 4;
int c = 2 * a % b + 4;
System.out.print(c);

Đáp án của bạn:

Câu 2 Trong Java, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?
System.out.print(23  +  02 + "ZendVN" + 89);

Đáp án của bạn:

Câu 3 Trong Java, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?
int result = 2 * 3 % 4 + 8 - (int)2.7;
System.out.print(result);

Đáp án của bạn:

Câu 4 Trong Java, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?
int yourAge = 20;
String yourName = "hailan";
System.out.printf("Born: %d, name: %s", 2022 - yourAge,  yourName);

Đáp án của bạn:

Câu 5 Trong Java, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?
int yourAge = 20;
System.out.print(yourAge++ + "-" + (++yourAge * 2));

Đáp án của bạn:

Câu 6 Trong Java, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?
boolean yourSex = false;
String result = yourSex ? "Male" : "Female";
System.out.println(result);

Đáp án của bạn:

Câu 7 Trong Java, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?
int number        = 3;
if(number == 3 ) System.out.print("A");
else if(number >= 3){
    System.out.print("B");
}else System.out.print("C");
 

Đáp án của bạn:

Câu 8 Trong Java, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?
switch(1) {
    case 1: System.out.print("Book");
    case 2: System.out.print("Author");
    default: System.out.print("Missing");
}

Đáp án của bạn:

Câu 9 Trong Java, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?
int number = 3;
String result = "";
switch (number) {
    case 2:
        result = "A";
    case 3:
        result = "B";
    case 4:
        result = "C";
        break;
    default:
        result = "Invalid";
}
System.out.println(result);

Đáp án của bạn:

Câu 10 Trong Java, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?
int yourNumber     = 7;
int yourAge     = 20;
String result   = "one";
if(yourNumber % 2 == 0 || yourAge <= 30) {
    if(yourAge >= yourNumber * 2){
        result   = "two";
    }else {
        result   = "four";
    }
}else{
    result   = "three";
}
System.out.print(result);

Đáp án của bạn:

Câu 11 Trong Java, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?
int a;
for(a = 1; a <= 9; a++) {
    if(a % 3 == 0) continue; 
    System.out.print(a);
}

Đáp án của bạn:

Câu 12 Trong Java, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?
int i = 0;
while (i < 6) {
    i+=2;
    if (i == 4) {
        break;
    }
    System.out.print(i);

Đáp án của bạn:

Câu 13 Trong Java, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?
for(int j = 0; j <= 10; j+=2){
    if(j == 2) continue;
    if(j == 4) break;
    System.out.print(2*j);
}

Đáp án của bạn:

Câu 14 Trong Java, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?
int number = 5;
while (number >= 1) {
    if (number == 2 || number == 4) {
        number--;
        continue;
    }
    System.out.print(number + "-");
    number--;

Đáp án của bạn:

Câu 15 Trong Java, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?
for(int a = 1;a <= 5; a++) {
    if(a % 2 == 1) System.out.print(a + 1);
    if(a == 5) a = 2;
    if(a == 4) break;
    if(a == 2) continue;
}

Đáp án của bạn:

Câu 16 Trong Java, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?
int number = 6, sum = 0;
do {
    sum  += number;
    number--;
}
while (number  > 2);
System.out.print("Sum:" + sum);

Đáp án của bạn:

Câu 17 Trong Java, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?
for(int a = 1;a <= 2; a++) {
    for(int b = 2*a; b > a; b--){
        System.out.print(a+b);
    }
}

Đáp án của bạn:

Câu 18 Trong Java, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?
int[] arrInt    = {1, 2, 5, 8, 3};
System.out.print(arrInt[3] * arrInt[2] - arrInt[arrInt.length  - 1]);

Đáp án của bạn:

Câu 19 Trong Java, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?
int[] arrInt = {1, 2, 3, 4, 5, 6};

System.out.print(arrInt[arrInt[arrInt[arrInt[2]]]]);

Đáp án của bạn:

Câu 20 Trong Java, sau khi thực hiện đoạn mã kết quả hiển thị sẽ là gì?
String[] arrCourseName = {"Java", "Frontend", "PHP"};
for (String courseName : arrCourseName) {
    System.out.print(courseName + "-");
}

Đáp án của bạn:

Học Offline Ở Hồ Chí Minh
    box-offline.jpg
Học Lập Trình Online
    box-online.jpeg
Học lập trình 1 kèm 1
    footerzendvn.jpg

Tư vấn khóa học

Bạn sẽ được tư vấn trực tiếp từ anh Hải Lân về việc chọn khóa học và lộ trình phù hợp với mình nhất