ZendVN - Học lập trình online

logo.png

100 lịch sử học tập gần nhất của các bạn học viên được ghi nhận từ hệ thống training.zendvn.com, bạn cần đăng ký khóa học có phí để có tài khoản truy cập vào hệ thống học trực tuyến.

Bạn có thể xem danh sách các khóa học hiện có ở đây.

#Họ và tênBài họcThời gian
1 *** Phước

Đang xem video Vấn đề 01 - 04, trong bài học PHP String
khóa học Lập trình PHP

3 phút trước
15:05 ngày 19-01-2021
2 *** Cường

Đang xem video DOM Outside 01, trong bài học Maniplutation
khóa học Lập trình Frontend Master

7 phút trước
15:02 ngày 19-01-2021
3 *** Phước

Đang xem video Ôn tập, trong bài học PHP Array
khóa học Lập trình PHP

10 phút trước
14:58 ngày 19-01-2021
4 *** Điền

Đang xem video Part 02, trong bài học Lambda functions & Closure
khóa học Lập trình PHP

12 phút trước
14:56 ngày 19-01-2021
5 *** Nhân

Đang xem video Bài tập, trong bài học JS Number
khóa học Lập trình Frontend Master

14 phút trước
14:55 ngày 19-01-2021
6 *** Phát

Đang xem video Giới thiệu, trong bài học JS Number
khóa học Lập trình Frontend Master

14 phút trước
14:54 ngày 19-01-2021
7 *** Phát

Đang xem video Properties, trong bài học JS Number
khóa học Lập trình Frontend Master

15 phút trước
14:54 ngày 19-01-2021
8 *** Linh

Đang xem video Prefix Admin, trong bài học Setup Router và Prefix Admin
khóa học Lập trình NodeJS Level 1

16 phút trước
14:53 ngày 19-01-2021
9 *** Hiếu

Đang xem video List Item, trong bài học Xây dựng Task Page - Task Doing
khóa học Lập trình ReactJS

17 phút trước
14:52 ngày 19-01-2021
10 *** Phước

Đang xem video Bài tập 02 - P3, trong bài học PHP Array
khóa học Lập trình PHP

21 phút trước
14:48 ngày 19-01-2021
11 *** Cường

Đang xem video DOM Inside 02, trong bài học Maniplutation
khóa học Lập trình Frontend Master

24 phút trước
14:45 ngày 19-01-2021
12 *** Tâm

Đang xem video show slider, trong bài học Hiển thị Slider ngoài Frontend
khóa học Lập trình Laravel

24 phút trước
14:44 ngày 19-01-2021
13 *** Minh

Đang xem video Install, trong bài học Cách sử dụng Vue CLI
khóa học Lập trình VueJS

25 phút trước
14:43 ngày 19-01-2021
14 *** Điền

Đang xem video Part 01, trong bài học Lambda functions & Closure
khóa học Lập trình PHP

27 phút trước
14:42 ngày 19-01-2021
15 *** Nhân

Đang xem video Full video, trong bài học JS Error
khóa học Lập trình Frontend Master

29 phút trước
14:39 ngày 19-01-2021
16 *** Minh

Đang xem video Vue Html, trong bài học Lưu ý về Array, Object. BT thực hành
khóa học Lập trình VueJS

39 phút trước
14:30 ngày 19-01-2021
17 *** Điền

Đang xem video Full video, trong bài học __call() & __callstatic()
khóa học Lập trình PHP

46 phút trước
14:23 ngày 19-01-2021
18 *** Hiếu

Đang xem video Add, trong bài học Xây dựng Task Page - Task Doing
khóa học Lập trình ReactJS

52 phút trước
14:17 ngày 19-01-2021
19 *** Minh

Đang xem video Change Color 02, trong bài học Lưu ý về Array, Object. BT thực hành
khóa học Lập trình VueJS

56 phút trước
14:13 ngày 19-01-2021
20 *** Phước

Đang xem video Bài tập 02 - P2, trong bài học PHP Array
khóa học Lập trình PHP

56 phút trước
14:12 ngày 19-01-2021
21 *** Điền

Đang xem video Full video, trong bài học __call() & __callstatic()
khóa học Lập trình PHP

1 giờ trước
14:09 ngày 19-01-2021
22 *** khanh

Đang xem video Active plugin 02, trong bài học Xây dựng Plugin căn bản
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

1 giờ trước
14:05 ngày 19-01-2021
23 *** Minh

Đang xem video Change Color 01, trong bài học Lưu ý về Array, Object. BT thực hành
khóa học Lập trình VueJS

1 giờ trước
14:02 ngày 19-01-2021
24 *** Cường

Đang xem video DOM Inside 01, trong bài học Maniplutation
khóa học Lập trình Frontend Master

1 giờ trước
14:00 ngày 19-01-2021
25 *** Trung

Đang xem video Part 03, trong bài học Responsive design
khóa học Lập trình Frontend Master

1 giờ trước
13:53 ngày 19-01-2021
26 *** Trung

Đang xem video Part 02, trong bài học Responsive design
khóa học Lập trình Frontend Master

1 giờ trước
13:53 ngày 19-01-2021
27 *** Trung

Đang xem video Part 01, trong bài học Responsive design
khóa học Lập trình Frontend Master

1 giờ trước
13:53 ngày 19-01-2021
28 *** Son

Đang xem video Shorthand - post 01, trong bài học Ajax
khóa học Lập trình Frontend Master

1 giờ trước
13:48 ngày 19-01-2021
29 *** khanh

Đang xem video Active plugin 01, trong bài học Xây dựng Plugin căn bản
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

1 giờ trước
13:48 ngày 19-01-2021
30 *** Cường

Đang xem video Around, trong bài học Maniplutation
khóa học Lập trình Frontend Master

1 giờ trước
13:46 ngày 19-01-2021
31 *** Linh

Đang xem video Setup Router 02, trong bài học Setup Router và Prefix Admin
khóa học Lập trình NodeJS Level 1

1 giờ trước
13:46 ngày 19-01-2021
32 *** Hiếu

Đang xem video Firebase database, trong bài học Xây dựng Task Page - Task Doing
khóa học Lập trình ReactJS

1 giờ trước
13:45 ngày 19-01-2021
33 *** Cường

Đang xem video Regular Expression 03, trong bài học JS RegExp
khóa học Lập trình Frontend Master

1 giờ trước
13:41 ngày 19-01-2021
34 *** Phước

Đang xem video Bài tập 02 - P1, trong bài học PHP Array
khóa học Lập trình PHP

1 giờ trước
13:29 ngày 19-01-2021
35 *** Cường

Đang xem video Regular Expression 02, trong bài học JS RegExp
khóa học Lập trình Frontend Master

1 giờ trước
13:29 ngày 19-01-2021
36 *** Tâm

Đang xem video get slider, trong bài học Hiển thị Slider ngoài Frontend
khóa học Lập trình Laravel

1 giờ trước
13:28 ngày 19-01-2021
37 *** Hiệu

Đang xem video Mảng trong PHP, trong bài học PHP Array
khóa học Lập trình PHP

1 giờ trước
13:26 ngày 19-01-2021
38 *** Đạt

Đang xem video Autocomplete 04, trong bài học Ứng dụng 3
khóa học Lập trình Frontend Master

1 giờ trước
13:24 ngày 19-01-2021
39 *** Cường

Đang xem video Regular Expression 01, trong bài học JS RegExp
khóa học Lập trình Frontend Master

1 giờ trước
13:20 ngày 19-01-2021
40 *** Linh

Đang xem video Setup Router 01, trong bài học Setup Router và Prefix Admin
khóa học Lập trình NodeJS Level 1

2 giờ trước
13:09 ngày 19-01-2021
41 *** Cường

Đang xem video Methods 02, trong bài học JS Date
khóa học Lập trình Frontend Master

2 giờ trước
13:07 ngày 19-01-2021
42 *** Hiệu

Đang xem video Function - P3, trong bài học Xây dựng hàm
khóa học Lập trình PHP

2 giờ trước
13:02 ngày 19-01-2021
43 *** Hiệu

Đang xem video Function - P2, trong bài học Xây dựng hàm
khóa học Lập trình PHP

2 giờ trước
13:01 ngày 19-01-2021
44 *** Lộc

Đang xem video View type, trong bài học Xây dựng trang hiển thị chi tiết bài viết
khóa học Lập trình NodeJS Level 2

2 giờ trước
12:42 ngày 19-01-2021
45 *** Tùng

Đang xem video JavaScript Popup Boxers, trong bài học JS Window
khóa học Lập trình Frontend Master

2 giờ trước
12:39 ngày 19-01-2021
46 *** Lộc

Đang xem video Random post, trong bài học Xây dựng các thành phần của trang
khóa học Lập trình NodeJS Level 2

2 giờ trước
12:36 ngày 19-01-2021
47 *** Lộc

Đang xem video Setting, trong bài học Xây dựng các thành phần của trang
khóa học Lập trình NodeJS Level 2

2 giờ trước
12:29 ngày 19-01-2021
48 *** Lộc

Đang xem video Page, trong bài học Xây dựng các thành phần của trang
khóa học Lập trình NodeJS Level 2

2 giờ trước
12:25 ngày 19-01-2021
49 *** Lộc

Đang xem video Helper, trong bài học Xây dựng trang hiển thị bài viết của category
khóa học Lập trình NodeJS Level 2

2 giờ trước
12:22 ngày 19-01-2021
50 *** Lộc

Đang xem video Show data, trong bài học Xây dựng trang hiển thị bài viết của category
khóa học Lập trình NodeJS Level 2

2 giờ trước
12:18 ngày 19-01-2021
51 *** Lộc

Đang xem video Get data, trong bài học Xây dựng trang hiển thị bài viết của category
khóa học Lập trình NodeJS Level 2

2 giờ trước
12:15 ngày 19-01-2021
52 *** Lộc

Đang xem video Link, trong bài học Xây dựng trang hiển thị bài viết của category
khóa học Lập trình NodeJS Level 2

2 giờ trước
12:12 ngày 19-01-2021
53 *** Lộc

Đang xem video Category Menu, trong bài học Xây dựng trang hiển thị bài viết của category
khóa học Lập trình NodeJS Level 2

2 giờ trước
12:11 ngày 19-01-2021
54 *** Thủy

Đang xem video search_field, trong bài học Xây dựng chức năng Search
khóa học Lập trình Laravel

2 giờ trước
12:09 ngày 19-01-2021
55 *** Lâm

Đang xem video Business 02, trong bài học Buổi 4
khóa học Đào tạo từ xa

3 giờ trước
12:08 ngày 19-01-2021
56 *** Thủy

Đang xem video search by field, trong bài học Xây dựng chức năng Search
khóa học Lập trình Laravel

3 giờ trước
12:08 ngày 19-01-2021
57 *** Minh

Đang xem video Data & Prices, trong bài học Lưu ý về Array, Object. BT thực hành
khóa học Lập trình VueJS

3 giờ trước
11:59 ngày 19-01-2021
58 *** Minh

Đang xem video Practice, trong bài học Lưu ý về Array, Object. BT thực hành
khóa học Lập trình VueJS

3 giờ trước
11:57 ngày 19-01-2021
59 *** Minh

Đang xem video Array & Object, trong bài học Lưu ý về Array, Object. BT thực hành
khóa học Lập trình VueJS

3 giờ trước
11:51 ngày 19-01-2021
60 *** Minh

Đang xem video Note, trong bài học Biểu thức điều kiện và vòng lặp
khóa học Lập trình VueJS

3 giờ trước
11:48 ngày 19-01-2021
61 *** Lâm

Đang xem video Exercise 02, trong bài học Buổi 4
khóa học Đào tạo từ xa

3 giờ trước
11:46 ngày 19-01-2021
62 *** Minh

Đang xem video Loop, trong bài học Biểu thức điều kiện và vòng lặp
khóa học Lập trình VueJS

3 giờ trước
11:44 ngày 19-01-2021
63 *** Lâm

Đang xem video Align self, trong bài học Buổi 4
khóa học Đào tạo từ xa

3 giờ trước
11:44 ngày 19-01-2021
64 *** Dũng

Đang xem video WP custom thumb 01, trong bài học Chức năng Latest Articles (FE + BE)
khóa học Lập trình NuxtJS Framework

3 giờ trước
11:42 ngày 19-01-2021
65 *** Lâm

Đang xem video Order, trong bài học Buổi 4
khóa học Đào tạo từ xa

3 giờ trước
11:41 ngày 19-01-2021
66 *** Minh

Đang xem video Conditions, trong bài học Biểu thức điều kiện và vòng lặp
khóa học Lập trình VueJS

3 giờ trước
11:38 ngày 19-01-2021
67 *** Dũng

Đang xem video WP custom, trong bài học Chức năng Latest Articles (FE + BE)
khóa học Lập trình NuxtJS Framework

3 giờ trước
11:34 ngày 19-01-2021
68 *** Son

Đang xem video Shorthand - get, trong bài học Ajax
khóa học Lập trình Frontend Master

3 giờ trước
11:29 ngày 19-01-2021
69 *** Lâm

Đang xem video Main axis and cross axis, trong bài học Buổi 4
khóa học Đào tạo từ xa

3 giờ trước
11:28 ngày 19-01-2021
70 *** Dũng

Đang xem video DayJs lib, trong bài học Chức năng Latest Articles (FE + BE)
khóa học Lập trình NuxtJS Framework

3 giờ trước
11:25 ngày 19-01-2021
71 *** vỹ

Đang xem video Edit, trong bài học Quản lý nhóm người dùng
khóa học Lập trình PHP

3 giờ trước
11:21 ngày 19-01-2021
72 *** Minh

Đang xem video Binding Style, trong bài học Cách xử lí sự kiện trong VueJS
khóa học Lập trình VueJS

3 giờ trước
11:21 ngày 19-01-2021
73 *** Lâm

Đang xem video Align content, trong bài học Buổi 4
khóa học Đào tạo từ xa

3 giờ trước
11:19 ngày 19-01-2021
74 *** Dũng

Đang xem video Article Title, trong bài học Chức năng Latest Articles (FE + BE)
khóa học Lập trình NuxtJS Framework

3 giờ trước
11:18 ngày 19-01-2021
75 *** Dũng

Đang xem video Props Latest Posts, trong bài học Chức năng Latest Articles (FE + BE)
khóa học Lập trình NuxtJS Framework

3 giờ trước
11:10 ngày 19-01-2021
76 *** Lâm

Đang xem video Exercise 01, trong bài học Buổi 4
khóa học Đào tạo từ xa

4 giờ trước
11:07 ngày 19-01-2021
77 *** Lâm

Đang xem video Align items, trong bài học Buổi 4
khóa học Đào tạo từ xa

4 giờ trước
11:02 ngày 19-01-2021
78 *** Dũng

Đang xem video Handle error, trong bài học Chức năng Latest Articles (FE + BE)
khóa học Lập trình NuxtJS Framework

4 giờ trước
11:01 ngày 19-01-2021
79 *** Tiến

Đang xem video Help cách học, trong bài học Buổi 1
khóa học Đào tạo từ xa

4 giờ trước
10:58 ngày 19-01-2021
80 *** khanh

Đang xem video Path, trong bài học Xây dựng Plugin căn bản
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

4 giờ trước
10:57 ngày 19-01-2021
81 *** Phú

Đang xem video Index - Toolbar & Submenu - P1, trong bài học Quản lý nhóm người dùng
khóa học Lập trình PHP

4 giờ trước
10:51 ngày 19-01-2021
82 *** Hậu

Đang xem video Life Cycle 01, trong bài học Activity Life Cycle
khóa học Lập trình Android

4 giờ trước
10:51 ngày 19-01-2021
83 *** Minh

Đang xem video Binding Class, trong bài học Cách xử lí sự kiện trong VueJS
khóa học Lập trình VueJS

4 giờ trước
10:49 ngày 19-01-2021
84 *** Dũng

Đang xem video API Latest Posts, trong bài học Chức năng Latest Articles (FE + BE)
khóa học Lập trình NuxtJS Framework

4 giờ trước
10:49 ngày 19-01-2021
85 *** Minh

Đang xem video Two way binding, trong bài học Cách xử lí sự kiện trong VueJS
khóa học Lập trình VueJS

4 giờ trước
10:46 ngày 19-01-2021
86 *** Hậu

Đang xem video Toast, trong bài học Sử dụng Log và Toast
khóa học Lập trình Android

4 giờ trước
10:46 ngày 19-01-2021
87 *** Dũng

Đang xem video Init Store, trong bài học Chức năng Latest Articles (FE + BE)
khóa học Lập trình NuxtJS Framework

4 giờ trước
10:45 ngày 19-01-2021
88 *** Dũng

Đang xem video Extend Axios, trong bài học Chức năng Latest Articles (FE + BE)
khóa học Lập trình NuxtJS Framework

4 giờ trước
10:35 ngày 19-01-2021
89 *** Minh

Đang xem video Computed, trong bài học Cách xử lí sự kiện trong VueJS
khóa học Lập trình VueJS

4 giờ trước
10:35 ngày 19-01-2021
90 *** Duy

Đang xem video Index - Part 2, trong bài học Quản lý người dùng
khóa học Lập trình PHP

4 giờ trước
10:33 ngày 19-01-2021
91 *** Linh

Đang xem video Template 05, trong bài học Kỹ thuật nhúng giao diện và module mở rộng
khóa học Lập trình NodeJS Level 1

4 giờ trước
10:22 ngày 19-01-2021
92 *** Minh

Đang xem video Event Modifiers, trong bài học Cách xử lí sự kiện trong VueJS
khóa học Lập trình VueJS

4 giờ trước
10:17 ngày 19-01-2021
93 *** Cường

Đang xem video Methods 01, trong bài học JS Date
khóa học Lập trình Frontend Master

4 giờ trước
10:16 ngày 19-01-2021
94 *** Đạt

Đang xem video Autocomplete 04, trong bài học Ứng dụng 3
khóa học Lập trình Frontend Master

4 giờ trước
10:12 ngày 19-01-2021
95 *** Cường

Đang xem video Properties, trong bài học JS Date
khóa học Lập trình Frontend Master

5 giờ trước
10:09 ngày 19-01-2021
96 *** Linh

Đang xem video Template 04, trong bài học Kỹ thuật nhúng giao diện và module mở rộng
khóa học Lập trình NodeJS Level 1

5 giờ trước
10:03 ngày 19-01-2021
97 *** Cường

Đang xem video Full video, trong bài học JS Boolean
khóa học Lập trình Frontend Master

5 giờ trước
10:02 ngày 19-01-2021
98 *** Hạnh

Đang xem video Phần 01, trong bài học Toán tử trong Javascript
khóa học Lập trình Frontend Master

5 giờ trước
10:01 ngày 19-01-2021
99 *** Cường

Đang xem video Exercise, trong bài học JS Math
khóa học Lập trình Frontend Master

5 giờ trước
09:56 ngày 19-01-2021
100 *** Tiến

Đang xem video Total Items, trong bài học Xây dựng chức năng phân trang
khóa học Lập trình NodeJS Level 1

5 giờ trước
09:55 ngày 19-01-2021
#Họ và tênBài họcThời gian