ZendVN - Học lập trình online

logo.png

100 lịch sử học tập gần nhất của các bạn học viên được ghi nhận từ hệ thống training.zendvn.com, bạn cần đăng ký khóa học có phí để có tài khoản truy cập vào hệ thống học trực tuyến.

Bạn có thể xem danh sách các khóa học hiện có ở đây.

#Họ và tênBài họcThời gian
1 Nguyễn ***** Huy

Đang xem video Basic 01
trong bài học Selector
khóa học Lập trình Frontend Master

4 phút trước
07:17 ngày 11-08-2020
2 Nguyễn Lập

Đang xem video Editor 01
trong bài học Meta boxes & Metadata
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

59 phút trước
06:21 ngày 11-08-2020
3 Nguyễn Lập

Đang xem video Video 003
trong bài học Transients API
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

1 giờ trước
06:16 ngày 11-08-2020
4 Nguyễn Lập

Đang xem video Video 002
trong bài học Transients API
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

1 giờ trước
06:09 ngày 11-08-2020
5 Nguyễn Lập

Đang xem video Video 001
trong bài học Transients API
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

1 giờ trước
06:01 ngày 11-08-2020
6 Nguyễn Lập

Đang xem video Author
trong bài học WP_Query
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

1 giờ trước
05:56 ngày 11-08-2020
7 Nguyễn Lập

Đang xem video WP_Query 02
trong bài học WP_Query
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

1 giờ trước
05:51 ngày 11-08-2020
8 Nguyễn Lập

Đang xem video WP_Query 02
trong bài học WP_Query
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

1 giờ trước
05:51 ngày 11-08-2020
9 Nguyễn ***** Tùng

Đang xem video debugbar
trong bài học Xây dựng chức năng lấy danh sách Slider
khóa học Lập trình Laravel

1 giờ trước
05:44 ngày 11-08-2020
10 Nguyễn Lập

Đang xem video WP_Query 01
trong bài học WP_Query
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

1 giờ trước
05:41 ngày 11-08-2020
11 Nguyễn Lập

Đang xem video get_row
trong bài học Tương tác với database
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

1 giờ trước
05:41 ngày 11-08-2020
12 Nguyễn Lập

Đang xem video ZendvnHtml 01
trong bài học Widgets
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

1 giờ trước
05:41 ngày 11-08-2020
13 Nguyễn Lập

Đang xem video Video 001
trong bài học Shortcode API
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

1 giờ trước
05:41 ngày 11-08-2020
14 Nguyễn Lập

Đang xem video register & setting_fields
trong bài học Setting API
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

1 giờ trước
05:41 ngày 11-08-2020
15 Nguyễn Lập

Đang xem video add_dashboard_page
trong bài học Admin Menu
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

1 giờ trước
05:30 ngày 11-08-2020
16 Nguyễn Lập

Đang xem video add_action - 01 Intro
trong bài học Hook Action
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

1 giờ trước
05:30 ngày 11-08-2020
17 Nguyễn Lập

Đang xem video Create plugin
trong bài học Xây dựng Plugin căn bản
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

1 giờ trước
05:29 ngày 11-08-2020
18 Nguyễn ***** Tùng

Đang xem video optimize model
trong bài học Xây dựng chức năng lấy danh sách Slider
khóa học Lập trình Laravel

1 giờ trước
05:25 ngày 11-08-2020
19 Nguyễn Lập

Đang xem video wp-config 01
trong bài học Tìm hiểu cấu trúc và cấu hình nâng cao của Wordpress
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

2 giờ trước
04:59 ngày 11-08-2020
20 Đỗ ***** Đạt

Đang xem video Login Info
trong bài học Chức năng xác thực người dùng
khóa học Lập trình VueJS

3 giờ trước
04:13 ngày 11-08-2020
21 Đỗ ***** Đạt

Đang xem video Keep Login
trong bài học Chức năng xác thực người dùng
khóa học Lập trình VueJS

3 giờ trước
04:11 ngày 11-08-2020
22 Đỗ ***** Đạt

Đang xem video Login API
trong bài học Chức năng xác thực người dùng
khóa học Lập trình VueJS

3 giờ trước
04:11 ngày 11-08-2020
23 Đỗ ***** Đạt

Đang xem video Token Based Auth
trong bài học Chức năng xác thực người dùng
khóa học Lập trình VueJS

3 giờ trước
04:10 ngày 11-08-2020
24 Đỗ ***** Đạt

Đang xem video Part 02
trong bài học Xây dựng chức năng Search với VueX
khóa học Lập trình VueJS

4 giờ trước
02:54 ngày 11-08-2020
25 Đỗ ***** Đạt

Đang xem video Part 01
trong bài học Xây dựng chức năng Search với VueX
khóa học Lập trình VueJS

4 giờ trước
02:53 ngày 11-08-2020
26 Lê ***** Dương

Đang xem video Introduce
trong bài học MVC một module, một template
khóa học Lập trình PHP

4 giờ trước
02:50 ngày 11-08-2020
27 Nguyễn ***** Tùng

Đang xem video optimize model
trong bài học Xây dựng chức năng lấy danh sách Slider
khóa học Lập trình Laravel

5 giờ trước
02:18 ngày 11-08-2020
28 Nguyễn ***** Nhã

Đang xem video search_field
trong bài học Xây dựng chức năng Search
khóa học Lập trình Laravel

5 giờ trước
01:57 ngày 11-08-2020
29 Nguyen ***** ***** Khanh

Đang xem video uuid
trong bài học Hiển thị danh sách các Item
khóa học Lập trình ReactJS

6 giờ trước
01:16 ngày 11-08-2020
30 Nguyễn ***** Thành

Đang xem video Date
trong bài học Kỹ thuật xử lý dữ liệu trong MySQL
khóa học Lập trình PHP

6 giờ trước
01:12 ngày 11-08-2020
31 Nguyễn ***** Thành

Đang xem video MVC Basic - Part 2
trong bài học MVC một module, một template
khóa học Lập trình PHP

6 giờ trước
01:12 ngày 11-08-2020
32 Nguyễn ***** Thành

Đang xem video Introduce
trong bài học MVC một module, một template
khóa học Lập trình PHP

6 giờ trước
01:12 ngày 11-08-2020
33 Vũ ***** Quang

Đang xem video Full Video
trong bài học Xây dựng trang Create
khóa học Lập trình NextJS Framework

6 giờ trước
00:44 ngày 11-08-2020
34 Ngô ***** Trọng

Đang xem video Active filter
trong bài học Xây dựng chức năng lọc danh sách Item theo Status
khóa học Lập trình NodeJS Level 1

6 giờ trước
00:38 ngày 11-08-2020
35 Nguyễn ***** Nhã

Đang xem video config
trong bài học Xây dựng chức năng Search
khóa học Lập trình Laravel

6 giờ trước
00:38 ngày 11-08-2020
36 Vũ ***** Hưng

Đang xem video Part 01
trong bài học Sử dụng LocalStorage
khóa học Lập trình ReactJS

6 giờ trước
00:36 ngày 11-08-2020
37 Vy Le

Đang xem video Index - Filter
trong bài học Quản lý nhóm người dùng
khóa học Lập trình PHP

6 giờ trước
00:32 ngày 11-08-2020
38 Nguyễn ***** Linh

Đang xem video jQuery basic 02
trong bài học jQuery basic
khóa học Lập trình Frontend Master

6 giờ trước
00:25 ngày 11-08-2020
39 Ngô ***** Trọng

Đang xem video Status router
trong bài học Xây dựng chức năng lọc danh sách Item theo Status
khóa học Lập trình NodeJS Level 1

6 giờ trước
00:22 ngày 11-08-2020
40 Lưu ***** Nghiệp

Đang xem video Constructor
trong bài học Hàm xây dựng và hàm huỷ
khóa học Lập trình PHP

7 giờ trước
00:20 ngày 11-08-2020
41 Nguyễn ***** Linh

Đang xem video Đóng, mở cửa sổ P1
trong bài học JS Window
khóa học Lập trình Frontend Master

7 giờ trước
00:19 ngày 11-08-2020
42 Nguyễn ***** Linh

Đang xem video JavaScript Popup Boxers
trong bài học JS Window
khóa học Lập trình Frontend Master

7 giờ trước
00:19 ngày 11-08-2020
43 Vũ ***** Hưng

Đang xem video Part 05
trong bài học Xây dựng chức năng Edit
khóa học Lập trình ReactJS

7 giờ trước
00:17 ngày 11-08-2020
44 Nguyễn ***** Nhã

Đang xem video fieldInController
trong bài học Xây dựng chức năng Search
khóa học Lập trình Laravel

7 giờ trước
00:17 ngày 11-08-2020
45 Nguyen ***** ***** Khanh

Đang xem video Mock data 02
trong bài học Hiển thị danh sách các Item
khóa học Lập trình ReactJS

7 giờ trước
00:17 ngày 11-08-2020
46 Nguyễn ***** Đạt

Đang xem video Function - P1
trong bài học Xây dựng hàm
khóa học Lập trình PHP

7 giờ trước
00:14 ngày 11-08-2020
47 Nguyễn ***** Nhã

Đang xem video showAreaSearch
trong bài học Xây dựng chức năng Search
khóa học Lập trình Laravel

7 giờ trước
00:10 ngày 11-08-2020
48 Vũ ***** Hưng

Đang xem video Part 04
trong bài học Xây dựng chức năng Edit
khóa học Lập trình ReactJS

7 giờ trước
00:07 ngày 11-08-2020
49 Lê ***** Xuyến

Đang xem video Research
trong bài học Hướng nghiên cứu
khóa học Lập trình Angular 4.x

7 giờ trước
00:03 ngày 11-08-2020
50 Nguyễn ***** Linh

Đang xem video jQuery basic 01
trong bài học jQuery basic
khóa học Lập trình Frontend Master

7 giờ trước
00:00 ngày 11-08-2020
51 Nguyễn ***** Linh

Đang xem video Giới thiệu jQuery
trong bài học jQuery basic
khóa học Lập trình Frontend Master

7 giờ trước
23:57 ngày 10-08-2020
52 Lê ***** Xuyến

Đang xem video Rating
trong bài học Đánh giá và quà tặng
khóa học Lập trình Angular 4.x

7 giờ trước
23:55 ngày 10-08-2020
53 Lê ***** Xuyến

Đang xem video Get playlist 02
trong bài học Lấy thông tin playlist youtube
khóa học Lập trình Angular 4.x

7 giờ trước
23:53 ngày 10-08-2020
54 Vũ ***** Hưng

Đang xem video Part 02
trong bài học Xây dựng chức năng Edit
khóa học Lập trình ReactJS

7 giờ trước
23:51 ngày 10-08-2020
55 Phạm ***** Hùng

Đang xem video Form Edit
trong bài học Xây dựng chức năng Edit
khóa học Lập trình VueJS

7 giờ trước
23:49 ngày 10-08-2020
56 Lê ***** Xuyến

Đang xem video Directives Type
trong bài học Directives
khóa học Lập trình Angular 4.x

7 giờ trước
23:49 ngày 10-08-2020
57 Lê ***** Xuyến

Đang xem video Demo & Description
trong bài học Demo & Description
khóa học Lập trình Angular 4.x

7 giờ trước
23:48 ngày 10-08-2020
58 Phạm ***** Hùng

Đang xem video Event Up
trong bài học Xây dựng chức năng Edit
khóa học Lập trình VueJS

7 giờ trước
23:35 ngày 10-08-2020
59 Vũ ***** Dân

Đang xem video Full video
trong bài học Thuộc tính và phương thức
khóa học Lập trình PHP

7 giờ trước
23:27 ngày 10-08-2020
60 Hoàng ***** Tiến

Đang xem video Post List API
trong bài học Chức năng hiển thị danh sách bài viết
khóa học Lập trình VueJS

7 giờ trước
23:27 ngày 10-08-2020
61 Hoàng ***** Tiến

Đang xem video Axios - Call API
trong bài học Chức năng hiển thị danh sách bài viết
khóa học Lập trình VueJS

7 giờ trước
23:26 ngày 10-08-2020
62 Nguyễn ***** Đạt

Đang xem video Exercise 02
trong bài học Vòng lặp
khóa học Lập trình PHP

7 giờ trước
23:25 ngày 10-08-2020
63 Vũ ***** Dân

Đang xem video __set() & __get()
trong bài học Một số phương thức khác
khóa học Lập trình PHP

8 giờ trước
23:17 ngày 10-08-2020
64 Lê ***** Nhân

Đang xem video Full video
trong bài học Các thẻ HTML thông dụng
khóa học Lập trình Frontend Master

8 giờ trước
23:17 ngày 10-08-2020
65 Nguyễn ***** Anh

Đang xem video Contact
trong bài học Truy cập các dữ liệu của thiết bị
khóa học Lập trình Android

8 giờ trước
23:10 ngày 10-08-2020
66 Nguyễn ***** Anh

Đang xem video Application 02
trong bài học Truy cập các dữ liệu của thiết bị
khóa học Lập trình Android

8 giờ trước
23:10 ngày 10-08-2020
67 Nguyễn ***** Anh

Đang xem video Application 01
trong bài học Truy cập các dữ liệu của thiết bị
khóa học Lập trình Android

8 giờ trước
23:10 ngày 10-08-2020
68 Nguyễn ***** Anh

Đang xem video Custom AppBar
trong bài học Sử dụng Appbar
khóa học Lập trình Android

8 giờ trước
23:10 ngày 10-08-2020
69 Nguyễn ***** Anh

Đang xem video Search View
trong bài học Sử dụng Appbar
khóa học Lập trình Android

8 giờ trước
23:10 ngày 10-08-2020
70 Nguyễn ***** Anh

Đang xem video Task 02
trong bài học Sử dụng TabHost
khóa học Lập trình Android

8 giờ trước
23:10 ngày 10-08-2020
71 Nguyễn ***** Anh

Đang xem video Home
trong bài học Sử dụng Appbar
khóa học Lập trình Android

8 giờ trước
23:10 ngày 10-08-2020
72 Nguyễn ***** Anh

Đang xem video AppBar Menu
trong bài học Sử dụng Appbar
khóa học Lập trình Android

8 giờ trước
23:10 ngày 10-08-2020
73 Nguyễn ***** Anh

Đang xem video Appbar
trong bài học Sử dụng Appbar
khóa học Lập trình Android

8 giờ trước
23:10 ngày 10-08-2020
74 Nguyễn ***** Anh

Đang xem video Task 02
trong bài học Sử dụng TabHost
khóa học Lập trình Android

8 giờ trước
23:10 ngày 10-08-2020
75 Nguyễn ***** Anh

Đang xem video Task 01
trong bài học Sử dụng TabHost
khóa học Lập trình Android

8 giờ trước
23:09 ngày 10-08-2020
76 Nguyễn ***** Anh

Đang xem video TouchEvent
trong bài học Sử dụng ViewFlipper
khóa học Lập trình Android

8 giờ trước
23:09 ngày 10-08-2020
77 Nguyễn ***** Anh

Đang xem video Custom Tab
trong bài học Sử dụng TabHost
khóa học Lập trình Android

8 giờ trước
23:09 ngày 10-08-2020
78 Nguyễn ***** Anh

Đang xem video TabHost
trong bài học Sử dụng TabHost
khóa học Lập trình Android

8 giờ trước
23:09 ngày 10-08-2020
79 Nguyễn ***** Anh

Đang xem video Exercise
trong bài học Sử dụng ViewFlipper
khóa học Lập trình Android

8 giờ trước
23:09 ngày 10-08-2020
80 Nguyễn ***** Anh

Đang xem video TouchEvent
trong bài học Sử dụng ViewFlipper
khóa học Lập trình Android

8 giờ trước
23:09 ngày 10-08-2020
81 Nguyễn ***** Anh

Đang xem video CustomViewFlipper
trong bài học Sử dụng ViewFlipper
khóa học Lập trình Android

8 giờ trước
23:09 ngày 10-08-2020
82 Nguyễn ***** Anh

Đang xem video ViewFlipper
trong bài học Sử dụng ViewFlipper
khóa học Lập trình Android

8 giờ trước
23:09 ngày 10-08-2020
83 Nguyễn ***** Anh

Đang xem video Exercise
trong bài học Sử dụng GirdView xây dựng ứng dụng My Keyboard
khóa học Lập trình Android

8 giờ trước
23:09 ngày 10-08-2020
84 Nguyễn ***** Anh

Đang xem video My Keyboard
trong bài học Sử dụng GirdView xây dựng ứng dụng My Keyboard
khóa học Lập trình Android

8 giờ trước
23:09 ngày 10-08-2020
85 Nguyễn ***** Đăng

Đang xem video Function - P2
trong bài học Xây dựng hàm
khóa học Lập trình PHP

8 giờ trước
23:08 ngày 10-08-2020
86 Nguyễn ***** Đạt

Đang xem video Exercise 01
trong bài học Vòng lặp
khóa học Lập trình PHP

8 giờ trước
23:07 ngày 10-08-2020
87 Hoàng ***** Tiến

Đang xem video Post API
trong bài học Chức năng hiển thị bài viết chi tiết
khóa học Lập trình VueJS

8 giờ trước
23:04 ngày 10-08-2020
88 Vũ ***** Quang

Đang xem video Full Video
trong bài học Xây dựng trang Home, Login và Register
khóa học Lập trình NextJS Framework

8 giờ trước
23:04 ngày 10-08-2020
89 Đặng ***** ***** Phong

Đang xem video Destructor
trong bài học Hàm xây dựng và hàm huỷ
khóa học Lập trình PHP

8 giờ trước
22:57 ngày 10-08-2020
90 Phạm ***** ***** Cường

Đang xem video Part 02
trong bài học Xây dựng chức năng Roll Dice
khóa học Lập trình VueJS

8 giờ trước
22:52 ngày 10-08-2020
91 Nguyễn ***** Đăng

Đang xem video Function - P1
trong bài học Xây dựng hàm
khóa học Lập trình PHP

8 giờ trước
22:52 ngày 10-08-2020
92 Phạm ***** Hùng

Đang xem video Full Video
trong bài học Xây dựng chức năng Add New Task
khóa học Lập trình VueJS

8 giờ trước
22:50 ngày 10-08-2020
93 Nguyễn ***** Huy

Đang xem video Othermethods02
trong bài học Utilities
khóa học Lập trình Frontend Master

8 giờ trước
22:49 ngày 10-08-2020
94 Hoàng ***** Tiến

Đang xem video API - Postman - Fetch
trong bài học Tìm hiểu Asynchronous trong Javascript và API
khóa học Lập trình VueJS

8 giờ trước
22:47 ngày 10-08-2020
95 Đặng ***** ***** Phong

Đang xem video Constructor
trong bài học Hàm xây dựng và hàm huỷ
khóa học Lập trình PHP

8 giờ trước
22:46 ngày 10-08-2020
96 Lý ***** Thắng

Đang xem video add product
trong bài học Xây dựng chức năng Add sản phẩm vào giỏ hàng
khóa học Lập trình ReactJS

8 giờ trước
22:42 ngày 10-08-2020
97 Lý ***** Thắng

Đang xem video showError
trong bài học Xây dựng chức năng Add sản phẩm vào giỏ hàng
khóa học Lập trình ReactJS

8 giờ trước
22:42 ngày 10-08-2020
98 Trần ***** Minh

Đang xem video Liệt kê cấu trúc tập tin thư mục
trong bài học PHP Recursive
khóa học Lập trình PHP

8 giờ trước
22:41 ngày 10-08-2020
99 Nguyễn ***** Huy

Đang xem video Othermethods01
trong bài học Utilities
khóa học Lập trình Frontend Master

8 giờ trước
22:40 ngày 10-08-2020
100 Hồ ***** Dũng

Đang xem video Setup Router 02
trong bài học Setup Router và Prefix Admin
khóa học Lập trình NodeJS Level 1

8 giờ trước
22:34 ngày 10-08-2020
#Họ và tênBài họcThời gian