ZendVN - Học lập trình online

logo.png

100 lịch sử học tập gần nhất của các bạn học viên được ghi nhận từ hệ thống training.zendvn.com, bạn cần đăng ký khóa học có phí để có tài khoản truy cập vào hệ thống học trực tuyến.

Bạn có thể xem danh sách các khóa học hiện có ở đây.

#Họ và tênBài họcThời gian
1 Quan ***** Minh

Đang xem video Check login
trong bài học Xây dựng chức năng đăng nhập vùng quản trị
khóa học Lập trình NodeJS Level 2

3 phút trước
08:01 ngày 02-06-2020
2 Vương ***** Hùng

Đang xem video clone
trong bài học Các thao tác trên Remote Repository
khóa học Quản lý mã nguồn với GIT

7 phút trước
07:57 ngày 02-06-2020
3 Trần ***** Tâm

Đang xem video Exercise 01
trong bài học JS RegExp
khóa học Lập trình Frontend Master

7 phút trước
07:57 ngày 02-06-2020
4 Trần ***** Tâm

Đang xem video Properties & Methods
trong bài học JS RegExp
khóa học Lập trình Frontend Master

11 phút trước
07:53 ngày 02-06-2020
5 Trần ***** Tâm

Đang xem video Modifiers
trong bài học JS RegExp
khóa học Lập trình Frontend Master

12 phút trước
07:51 ngày 02-06-2020
6 Quan ***** Minh

Đang xem video passport config 02
trong bài học Xây dựng chức năng đăng nhập vùng quản trị
khóa học Lập trình NodeJS Level 2

15 phút trước
07:49 ngày 02-06-2020
7 Vương ***** Hùng

Đang xem video pull & push 01
trong bài học Các thao tác trên Remote Repository
khóa học Quản lý mã nguồn với GIT

19 phút trước
07:44 ngày 02-06-2020
8 Nguyễn ***** Huy

Đang xem video Box A - Box B (cirle)
trong bài học Xây dựng giao diện mẫu cho box
khóa học Lập trình Frontend Master

28 phút trước
07:36 ngày 02-06-2020
9 Quan ***** Minh

Đang xem video passport config 01
trong bài học Xây dựng chức năng đăng nhập vùng quản trị
khóa học Lập trình NodeJS Level 2

33 phút trước
07:31 ngày 02-06-2020
10 Nguyễn ***** Huy

Đang xem video Box E - Box F (title)
trong bài học Xây dựng giao diện mẫu cho box
khóa học Lập trình Frontend Master

38 phút trước
07:26 ngày 02-06-2020
11 Quan ***** Minh

Đang xem video Page Login
trong bài học Xây dựng chức năng đăng nhập vùng quản trị
khóa học Lập trình NodeJS Level 2

41 phút trước
07:22 ngày 02-06-2020
12 Nguyễn ***** Phong

Đang xem video Exercise
trong bài học Tình huống thực hành
khóa học Quản lý mã nguồn với GIT

44 phút trước
07:20 ngày 02-06-2020
13 Lư ***** Dũng

Đang xem video Exercise 02 - P1
trong bài học Truy vấn dữ liệu trên nhiều bảng
khóa học Lập trình PHP

50 phút trước
07:14 ngày 02-06-2020
14 Phạm ***** Đoan

Đang xem video getItems 02
trong bài học Study HTTP
khóa học Lập trình Angular 4.x

51 phút trước
07:12 ngày 02-06-2020
15 Phạm ***** Đoan

Đang xem video Video
trong bài học Xây dựng chức năng Push data & Mock Data
khóa học Lập trình Angular 4.x

54 phút trước
07:10 ngày 02-06-2020
16 Lê ***** Nhu

Đang xem video Delete
trong bài học Insert - Update - Delete
khóa học Lập trình PHP

1 giờ trước
06:56 ngày 02-06-2020
17 Phạm ***** Đoan

Đang xem video getItems 01
trong bài học Study HTTP
khóa học Lập trình Angular 4.x

1 giờ trước
06:53 ngày 02-06-2020
18 Phạm ***** Đoan

Đang xem video Playlist 02
trong bài học Xây dựng chức năng Push data & Mock Data
khóa học Lập trình Angular 4.x

1 giờ trước
06:53 ngày 02-06-2020
19 Lê ***** Nhu

Đang xem video Update
trong bài học Insert - Update - Delete
khóa học Lập trình PHP

1 giờ trước
06:44 ngày 02-06-2020
20 Phạm ***** Đoan

Đang xem video Playlist 01
trong bài học Xây dựng chức năng Push data & Mock Data
khóa học Lập trình Angular 4.x

1 giờ trước
06:38 ngày 02-06-2020
21 Phạm ***** Đoan

Đang xem video Prepare
trong bài học Study HTTP
khóa học Lập trình Angular 4.x

1 giờ trước
06:37 ngày 02-06-2020
22 Trần ***** Sơn

Đang xem video Upload 02
trong bài học Exercise
khóa học Lập trình PHP

1 giờ trước
06:35 ngày 02-06-2020
23 Phạm ***** Đoan

Đang xem video mockapi.com
trong bài học Study HTTP
khóa học Lập trình Angular 4.x

1 giờ trước
06:29 ngày 02-06-2020
24 Phạm ***** Đoan

Đang xem video Ads 02
trong bài học Xây dựng chức năng Push data & Mock Data
khóa học Lập trình Angular 4.x

1 giờ trước
06:27 ngày 02-06-2020
25 Trần ***** Sơn

Đang xem video Upload 01
trong bài học Exercise
khóa học Lập trình PHP

1 giờ trước
06:25 ngày 02-06-2020
26 Nguyễn ***** Huy

Đang xem video Box C - Box D (title)
trong bài học Xây dựng giao diện mẫu cho box
khóa học Lập trình Frontend Master

1 giờ trước
06:21 ngày 02-06-2020
27 Lê ***** Hùng

Đang xem video FormTemplate
trong bài học Xây dựng trang Form
khóa học Lập trình Laravel

2 giờ trước
05:52 ngày 02-06-2020
28 Quan ***** Minh

Đang xem video split nav
trong bài học Hoàn chỉnh chức năng login logout
khóa học Lập trình NodeJS Level 3

2 giờ trước
05:46 ngày 02-06-2020
29 Quan ***** Minh

Đang xem video show username
trong bài học Hoàn chỉnh chức năng login logout
khóa học Lập trình NodeJS Level 3

2 giờ trước
05:46 ngày 02-06-2020
30 Quan ***** Minh

Đang xem video Login template
trong bài học Hoàn chỉnh chức năng login logout
khóa học Lập trình NodeJS Level 3

2 giờ trước
05:46 ngày 02-06-2020
31 Quan ***** Minh

Đang xem video Template
trong bài học Xây dựng module chat
khóa học Lập trình NodeJS Level 3

2 giờ trước
05:45 ngày 02-06-2020
32 Quan ***** Minh

Đang xem video Start project
trong bài học Xây dựng module chat
khóa học Lập trình NodeJS Level 3

2 giờ trước
05:45 ngày 02-06-2020
33 Quan ***** Minh

Đang xem video Embed template
trong bài học Hoàn chỉnh chức năng login logout
khóa học Lập trình NodeJS Level 3

2 giờ trước
05:43 ngày 02-06-2020
34 Lê ***** Hùng

Đang xem video name description
trong bài học Xây dựng trang Form
khóa học Lập trình Laravel

2 giờ trước
05:29 ngày 02-06-2020
35 Quan ***** Minh

Đang xem video Fix blog
trong bài học Xây dựng module chat
khóa học Lập trình NodeJS Level 3

2 giờ trước
05:17 ngày 02-06-2020
36 Quan ***** Minh

Đang xem video Module chat
trong bài học Xây dựng module chat
khóa học Lập trình NodeJS Level 3

2 giờ trước
05:17 ngày 02-06-2020
37 Nguyễn ***** ***** Thoa

Đang xem video Review
trong bài học Hệ thống kiến thức và mở rộng
khóa học Lập trình NodeJS Level 2

3 giờ trước
04:47 ngày 02-06-2020
38 Nguyễn ***** Huy

Đang xem video Box A - Box B (title)
trong bài học Xây dựng giao diện mẫu cho box
khóa học Lập trình Frontend Master

3 giờ trước
04:45 ngày 02-06-2020
39 Nguyễn ***** Huy

Đang xem video Box C - Box D
trong bài học Xây dựng giao diện mẫu cho box
khóa học Lập trình Frontend Master

3 giờ trước
04:41 ngày 02-06-2020
40 Lê ***** Tiến

Đang xem video Form - Checkbox
trong bài học Xây dựng chức năng Add
khóa học Lập trình ReactJS

3 giờ trước
04:30 ngày 02-06-2020
41 Nguyễn ***** Huy

Đang xem video Box A - Box B
trong bài học Xây dựng giao diện mẫu cho box
khóa học Lập trình Frontend Master

3 giờ trước
04:26 ngày 02-06-2020
42 Nguyễn ***** ***** Thoa

Đang xem video Page Login
trong bài học Xây dựng chức năng đăng nhập vùng quản trị
khóa học Lập trình NodeJS Level 2

3 giờ trước
04:24 ngày 02-06-2020
43 Nguyễn ***** Huy

Đang xem video Phần 04
trong bài học Xây dựng giao diện trang liên hệ
khóa học Lập trình Frontend Master

3 giờ trước
04:18 ngày 02-06-2020
44 Nguyễn ***** Huy

Đang xem video Phần 03
trong bài học Xây dựng giao diện trang liên hệ
khóa học Lập trình Frontend Master

3 giờ trước
04:09 ngày 02-06-2020
45 Nguyễn ***** Huy

Đang xem video Phần 02
trong bài học Xây dựng giao diện trang liên hệ
khóa học Lập trình Frontend Master

4 giờ trước
04:03 ngày 02-06-2020
46 Lê ***** Tiến

Đang xem video Form - Select
trong bài học Xây dựng chức năng Add
khóa học Lập trình ReactJS

4 giờ trước
04:03 ngày 02-06-2020
47 Nguyễn ***** Huy

Đang xem video Phần 01
trong bài học Xây dựng giao diện trang liên hệ
khóa học Lập trình Frontend Master

4 giờ trước
03:58 ngày 02-06-2020
48 Bùi ***** Thắng

Đang xem video Phần 02
trong bài học Error & Exception
khóa học Lập trình PHP

4 giờ trước
03:54 ngày 02-06-2020
49 Lê ***** Nhu

Đang xem video Hello ReactJS 03
trong bài học ReactJS thông tin cần biết
khóa học Lập trình ReactJS

4 giờ trước
03:50 ngày 02-06-2020
50 Nguyễn ***** Huy

Đang xem video Full video
trong bài học Xây dựng giao diện trang about
khóa học Lập trình Frontend Master

4 giờ trước
03:49 ngày 02-06-2020
51 Lê ***** Tiến

Đang xem video Form - Text
trong bài học Xây dựng chức năng Add
khóa học Lập trình ReactJS

4 giờ trước
03:46 ngày 02-06-2020
52 Lê ***** Phi

Đang xem video Exercise
trong bài học Tình huống thực hành
khóa học Quản lý mã nguồn với GIT

4 giờ trước
03:44 ngày 02-06-2020
53 Lê ***** Tiến

Đang xem video Form - Radio
trong bài học Xây dựng chức năng Add
khóa học Lập trình ReactJS

4 giờ trước
03:43 ngày 02-06-2020
54 Nguyễn ***** Huy

Đang xem video Full video
trong bài học Xây dựng giao diện trang FAQ
khóa học Lập trình Frontend Master

4 giờ trước
03:42 ngày 02-06-2020
55 Lê ***** Phi

Đang xem video Review chapter 03
trong bài học Hệ thống kiến thức
khóa học Quản lý mã nguồn với GIT

4 giờ trước
03:42 ngày 02-06-2020
56 Lê ***** Nhu

Đang xem video Hello ReactJS 02
trong bài học ReactJS thông tin cần biết
khóa học Lập trình ReactJS

4 giờ trước
03:37 ngày 02-06-2020
57 Nguyễn ***** ***** Thoa

Đang xem video Related article 02
trong bài học Xây dựng trang hiển thị chi tiết bài viết
khóa học Lập trình NodeJS Level 2

4 giờ trước
03:35 ngày 02-06-2020
58 Lê ***** Nhu

Đang xem video Hello ReactJS 01
trong bài học ReactJS thông tin cần biết
khóa học Lập trình ReactJS

4 giờ trước
03:33 ngày 02-06-2020
59 Phan ***** Minh

Đang xem video Push Data
trong bài học Chức năng Create Task
khóa học Lập trình VueJS

4 giờ trước
03:32 ngày 02-06-2020
60 Nguyễn ***** Huy

Đang xem video Detail 04
trong bài học Xây dựng giao diện trang chi tiết sản phẩm
khóa học Lập trình Frontend Master

4 giờ trước
03:32 ngày 02-06-2020
61 Lê ***** Phi

Đang xem video alias
trong bài học Sử dụng Alias
khóa học Quản lý mã nguồn với GIT

4 giờ trước
03:27 ngày 02-06-2020
62 Phan ***** Minh

Đang xem video Fix Warning
trong bài học Cấu hình Project & Firebase
khóa học Lập trình VueJS

4 giờ trước
03:22 ngày 02-06-2020
63 Lê ***** Phi

Đang xem video pull & push 02
trong bài học Các thao tác trên Remote Repository
khóa học Quản lý mã nguồn với GIT

4 giờ trước
03:19 ngày 02-06-2020
64 Lê ***** Phi

Đang xem video pull & push 01
trong bài học Các thao tác trên Remote Repository
khóa học Quản lý mã nguồn với GIT

4 giờ trước
03:08 ngày 02-06-2020
65 Phan ***** Minh

Đang xem video Explore Firebase
trong bài học Cấu hình Project & Firebase
khóa học Lập trình VueJS

4 giờ trước
03:05 ngày 02-06-2020
66 Lê ***** Phi

Đang xem video remote add
trong bài học Các thao tác trên Remote Repository
khóa học Quản lý mã nguồn với GIT

5 giờ trước
03:00 ngày 02-06-2020
67 Nguyễn ***** ***** Thoa

Đang xem video Show article
trong bài học Xây dựng trang hiển thị chi tiết bài viết
khóa học Lập trình NodeJS Level 2

5 giờ trước
03:00 ngày 02-06-2020
68 Phan ***** Minh

Đang xem video Install Firbase
trong bài học Cấu hình Project & Firebase
khóa học Lập trình VueJS

5 giờ trước
02:54 ngày 02-06-2020
69 Phan ***** Minh

Đang xem video Components
trong bài học Cấu hình Project & Firebase
khóa học Lập trình VueJS

5 giờ trước
02:54 ngày 02-06-2020
70 Lê ***** Phi

Đang xem video clone
trong bài học Các thao tác trên Remote Repository
khóa học Quản lý mã nguồn với GIT

5 giờ trước
02:45 ngày 02-06-2020
71 Lê ***** Phi

Đang xem video Register Remote Repo
trong bài học Remote Repository các kiến thức cần biết
khóa học Quản lý mã nguồn với GIT

5 giờ trước
02:36 ngày 02-06-2020
72 Nguyễn ***** ***** Thoa

Đang xem video Related article 01
trong bài học Xây dựng trang hiển thị chi tiết bài viết
khóa học Lập trình NodeJS Level 2

5 giờ trước
02:32 ngày 02-06-2020
73 Trần ***** Khoa

Đang xem video change status
trong bài học Xây dựng chức năng Change Status
khóa học Lập trình Laravel

5 giờ trước
02:31 ngày 02-06-2020
74 Lê ***** Phi

Đang xem video Remote Repository
trong bài học Remote Repository các kiến thức cần biết
khóa học Quản lý mã nguồn với GIT

5 giờ trước
02:31 ngày 02-06-2020
75 Nguyễn ***** ***** Thoa

Đang xem video Get article 02
trong bài học Xây dựng trang hiển thị chi tiết bài viết
khóa học Lập trình NodeJS Level 2

5 giờ trước
02:29 ngày 02-06-2020
76 Nguyễn ***** ***** Thoa

Đang xem video Intro
trong bài học SocketIO
khóa học Lập trình NodeJS Level 3

5 giờ trước
02:22 ngày 02-06-2020
77 Nguyễn ***** ***** Thoa

Đang xem video button add friend 03
trong bài học Tình huống mở rộng và tối ưu mã nguồn
khóa học Lập trình NodeJS Level 3

5 giờ trước
02:21 ngày 02-06-2020
78 Bùi ***** Thắng

Đang xem video Phần 01
trong bài học Error & Exception
khóa học Lập trình PHP

5 giờ trước
02:19 ngày 02-06-2020
79 Trần ***** Khoa

Đang xem video Highlight
trong bài học Xây dựng chức năng Highlight
khóa học Lập trình Laravel

6 giờ trước
01:54 ngày 02-06-2020
80 Nguyễn ***** Tùng

Đang xem video controller view
trong bài học Khám phá Laravel - Phần 2
khóa học Lập trình Laravel

6 giờ trước
01:36 ngày 02-06-2020
81 Trần ***** Khoa

Đang xem video search filter pagination
trong bài học Xây dựng chức năng Search
khóa học Lập trình Laravel

6 giờ trước
01:25 ngày 02-06-2020
82 Nguyễn ***** Tùng

Đang xem video controller
trong bài học Khám phá Laravel - Phần 2
khóa học Lập trình Laravel

6 giờ trước
01:22 ngày 02-06-2020
83 Trần ***** Khoa

Đang xem video countByStatus
trong bài học Xây dựng chức năng Search
khóa học Lập trình Laravel

6 giờ trước
01:20 ngày 02-06-2020
84 Nguyễn ***** Tùng

Đang xem video config
trong bài học Khám phá Laravel - Phần 1
khóa học Lập trình Laravel

6 giờ trước
01:17 ngày 02-06-2020
85 Trần ***** Khoa

Đang xem video btnClearSearch event
trong bài học Xây dựng chức năng Search
khóa học Lập trình Laravel

6 giờ trước
01:11 ngày 02-06-2020
86 Trần ***** Khoa

Đang xem video search and filter
trong bài học Xây dựng chức năng Search
khóa học Lập trình Laravel

7 giờ trước
01:04 ngày 02-06-2020
87 Lưu ***** Trí

Đang xem video Redux 01
trong bài học Sử dụng Redux
khóa học Lập trình ReactJS

7 giờ trước
01:02 ngày 02-06-2020
88 Nguyễn ***** Tùng

Đang xem video Menu 01
trong bài học Xây dựng giao diện mẫu cho menu
khóa học Lập trình Frontend Master

7 giờ trước
01:00 ngày 02-06-2020
89 Nguyễn ***** Tùng

Đang xem video route basic 03
trong bài học Khám phá Laravel - Phần 1
khóa học Lập trình Laravel

7 giờ trước
01:00 ngày 02-06-2020
90 Nguyễn ***** Tùng

Đang xem video Button 03
trong bài học Xây dựng giao diện mẫu cho button
khóa học Lập trình Frontend Master

7 giờ trước
00:57 ngày 02-06-2020
91 Lưu ***** Trí

Đang xem video Why Redux
trong bài học Sử dụng Redux
khóa học Lập trình ReactJS

7 giờ trước
00:54 ngày 02-06-2020
92 Lưu ***** Trí

Đang xem video TodoList on v16
trong bài học Sử dụng Redux
khóa học Lập trình ReactJS

7 giờ trước
00:51 ngày 02-06-2020
93 Lưu ***** Trí

Đang xem video HTML to JSX
trong bài học Xây dựng Tool Convert HTML to JSX
khóa học Lập trình ReactJS

7 giờ trước
00:50 ngày 02-06-2020
94 Lưu ***** Trí

Đang xem video React 16
trong bài học Xây dựng Tool Convert HTML to JSX
khóa học Lập trình ReactJS

7 giờ trước
00:50 ngày 02-06-2020
95 Lưu ***** Trí

Đang xem video Full video
trong bài học Introduce và phân tích kiến thức
khóa học Lập trình ReactJS

7 giờ trước
00:47 ngày 02-06-2020
96 Nguyễn ***** Tùng

Đang xem video Button 02
trong bài học Xây dựng giao diện mẫu cho button
khóa học Lập trình Frontend Master

7 giờ trước
00:46 ngày 02-06-2020
97 Lưu ***** Trí

Đang xem video Full video
trong bài học Hệ thống kiến thức và mở rộng
khóa học Lập trình ReactJS

7 giờ trước
00:43 ngày 02-06-2020
98 Nguyễn ***** Tùng

Đang xem video Button 01
trong bài học Xây dựng giao diện mẫu cho button
khóa học Lập trình Frontend Master

7 giờ trước
00:39 ngày 02-06-2020
99 Lưu ***** Trí

Đang xem video Part 02
trong bài học Publish ứng dụng
khóa học Lập trình ReactJS

7 giờ trước
00:39 ngày 02-06-2020
100 Châu ***** ***** Linh

Đang xem video Insert - Part 1
trong bài học Insert - Update - Delete
khóa học Lập trình PHP

7 giờ trước
00:35 ngày 02-06-2020
#Họ và tênBài họcThời gian