ZendVN - Học lập trình online

logo.png

100 lịch sử học tập gần nhất của các bạn học viên được ghi nhận từ hệ thống training.zendvn.com, bạn cần đăng ký khóa học có phí để có tài khoản truy cập vào hệ thống học trực tuyến.

Bạn có thể xem danh sách các khóa học hiện có ở đây.

#Họ và tênBài họcThời gian
1 *** Thắng

Đang xem video styleURL, trong bài học Component Metadata
khóa học Lập trình Angular 4.x

37 giây trước
15:52 ngày 19-06-2021
2 *** Anh

Đang xem video Part 02, trong bài học FileInputStream – FileOutputStream
khóa học Lập trình JAVA

2 phút trước
15:50 ngày 19-06-2021
3 *** Linh

Đang xem video Part 01, trong bài học Lambda functions & Closure
khóa học Lập trình PHP

3 phút trước
15:49 ngày 19-06-2021
4 *** Phúc

Đang xem video Data 3, trong bài học Plugin Security
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

4 phút trước
15:48 ngày 19-06-2021
5 *** Phúc

Đang xem video Part 1, trong bài học Json
khóa học Lập trình PHP

5 phút trước
15:47 ngày 19-06-2021
6 *** Phúc

Đang xem video Part 1, trong bài học Connnect & Disconnect
khóa học Lập trình PHP

5 phút trước
15:47 ngày 19-06-2021
7 *** Phúc

Đang xem video Full video, trong bài học Hệ quản trị CSDL MySQL
khóa học Lập trình PHP

5 phút trước
15:47 ngày 19-06-2021
8 *** Thắng

Đang xem video style, trong bài học Component Metadata
khóa học Lập trình Angular 4.x

5 phút trước
15:47 ngày 19-06-2021
9 *** Diển

Đang xem video Custom Menu, trong bài học Xây dựng Menu và Custom Link
khóa học Lập trình ReactJS

6 phút trước
15:46 ngày 19-06-2021
10 *** Trí

Đang xem video Bài tập, trong bài học JS Number
khóa học Lập trình Frontend Master

7 phút trước
15:46 ngày 19-06-2021
11 *** Phúc

Đang xem video Full video, trong bài học OpenID
khóa học Lập trình PHP

7 phút trước
15:45 ngày 19-06-2021
12 *** Thuc

Đang xem video Full video, trong bài học JS History
khóa học Lập trình Frontend Master

8 phút trước
15:44 ngày 19-06-2021
13 *** Tâm

Đang xem video Playlist 01, trong bài học Xây dựng trang Video
khóa học Lập trình Angular 4.x

10 phút trước
15:42 ngày 19-06-2021
14 *** Linh

Đang xem video Static keyword, trong bài học static
khóa học Lập trình JAVA

11 phút trước
15:42 ngày 19-06-2021
15 *** Tâm

Đang xem video init model, trong bài học Xây dựng chức năng lấy danh sách Slider
khóa học Lập trình Laravel

11 phút trước
15:42 ngày 19-06-2021
16 *** Tính

Đang xem video Tag by commit , trong bài học Sử dụng Tag
khóa học Quản lý mã nguồn với GIT

11 phút trước
15:41 ngày 19-06-2021
17 *** Anh

Đang xem video Part 01, trong bài học FileInputStream – FileOutputStream
khóa học Lập trình JAVA

13 phút trước
15:39 ngày 19-06-2021
18 *** Tâm

Đang xem video connect db, trong bài học Xây dựng chức năng lấy danh sách Slider
khóa học Lập trình Laravel

21 phút trước
15:31 ngày 19-06-2021
19 *** Phúc

Đang xem video Full video, trong bài học OpenID
khóa học Lập trình PHP

23 phút trước
15:30 ngày 19-06-2021
20 *** Trường

Đang xem video clear userinfo, trong bài học Xây dựng Signup Page
khóa học Lập trình ReactJS

23 phút trước
15:29 ngày 19-06-2021
21 *** Sơn

Đang xem video Bài tập 01, trong bài học PHP Array
khóa học Lập trình PHP

25 phút trước
15:27 ngày 19-06-2021
22 *** Diển

Đang xem video Menu, trong bài học Xây dựng Menu và Custom Link
khóa học Lập trình ReactJS

25 phút trước
15:27 ngày 19-06-2021
23 *** Anh

Đang xem video Optimize Code, trong bài học Xây dựng chức năng Sort
khóa học Lập trình VueJS

28 phút trước
15:24 ngày 19-06-2021
24 *** Tâm

Đang xem video database, trong bài học Xây dựng chức năng lấy danh sách Slider
khóa học Lập trình Laravel

28 phút trước
15:24 ngày 19-06-2021
25 *** Định

Đang xem video Active plugin 02, trong bài học Xây dựng Plugin căn bản
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

35 phút trước
15:18 ngày 19-06-2021
26 *** Tình

Đang xem video insert 01, trong bài học Xây dựng chức năng Add
khóa học Lập trình Laravel

35 phút trước
15:17 ngày 19-06-2021
27 *** Tâm

Đang xem video fix image, trong bài học Xây dựng chức năng lấy danh sách Slider
khóa học Lập trình Laravel

36 phút trước
15:16 ngày 19-06-2021
28 *** Linh

Đang xem video Add, trong bài học Xây dựng ứng dụng BookStore V1
khóa học Lập trình JAVA

42 phút trước
15:10 ngày 19-06-2021
29 *** Tính

Đang xem video Tag & View Tag, trong bài học Sử dụng Tag
khóa học Quản lý mã nguồn với GIT

42 phút trước
15:10 ngày 19-06-2021
30 *** Tuấn

Đang xem video Exe 07 - range 02, trong bài học Control Statements, if, elseif, while, do, for loop
khóa học Lập trình Python cho người mới bắt đầu

1 giờ trước
14:52 ngày 19-06-2021
31 *** Tính

Đang xem video Intro, trong bài học Sử dụng Tag
khóa học Quản lý mã nguồn với GIT

1 giờ trước
14:47 ngày 19-06-2021
32 *** Trường

Đang xem video save userinfo, trong bài học Xây dựng Signup Page
khóa học Lập trình ReactJS

1 giờ trước
14:46 ngày 19-06-2021
33 *** Tâm

Đang xem video menu link, trong bài học Nhúng giao diện cho Backend
khóa học Lập trình Laravel

1 giờ trước
14:45 ngày 19-06-2021
34 *** Tính

Đang xem video Đổi tên và xóa nhánh, trong bài học Các thao tác trên Branch
khóa học Quản lý mã nguồn với GIT

1 giờ trước
14:44 ngày 19-06-2021
35 *** Tuấn

Đang xem video Exe 07 - range 01, trong bài học Control Statements, if, elseif, while, do, for loop
khóa học Lập trình Python cho người mới bắt đầu

1 giờ trước
14:44 ngày 19-06-2021
36 *** Tuấn

Đang xem video Break Continue, trong bài học Control Statements, if, elseif, while, do, for loop
khóa học Lập trình Python cho người mới bắt đầu

1 giờ trước
14:41 ngày 19-06-2021
37 *** Tuấn

Đang xem video While, trong bài học Control Statements, if, elseif, while, do, for loop
khóa học Lập trình Python cho người mới bắt đầu

1 giờ trước
14:40 ngày 19-06-2021
38 *** Phương

Đang xem video search and filter, trong bài học Xây dựng chức năng Search
khóa học Lập trình Laravel

1 giờ trước
14:40 ngày 19-06-2021
39 *** Thọ

Đang xem video Multi Delete 01, trong bài học Chức năng Multy Delete
khóa học Lập trình Android

1 giờ trước
14:39 ngày 19-06-2021
40 *** Anh

Đang xem video Handle Sort, trong bài học Xây dựng chức năng Sort
khóa học Lập trình VueJS

1 giờ trước
14:38 ngày 19-06-2021
41 *** Tuyên

Đang xem video Components, trong bài học Cấu hình Project & Firebase
khóa học Lập trình VueJS

1 giờ trước
14:37 ngày 19-06-2021
42 *** Phương

Đang xem video btnClearSearch event, trong bài học Xây dựng chức năng Search
khóa học Lập trình Laravel

1 giờ trước
14:36 ngày 19-06-2021
43 *** Trường

Đang xem video Custom Field, trong bài học Xây dựng Signup Page
khóa học Lập trình ReactJS

1 giờ trước
14:33 ngày 19-06-2021
44 *** Tiến

Đang xem video init model, trong bài học Xây dựng chức năng lấy danh sách Slider
khóa học Lập trình Laravel

1 giờ trước
14:32 ngày 19-06-2021
45 *** Tuấn

Đang xem video For, trong bài học Control Statements, if, elseif, while, do, for loop
khóa học Lập trình Python cho người mới bắt đầu

1 giờ trước
14:31 ngày 19-06-2021
46 *** Phúc

Đang xem video Controller, trong bài học Xây dựng ứng dụng BookStore V6
khóa học Lập trình JAVA

1 giờ trước
14:28 ngày 19-06-2021
47 *** Tiến

Đang xem video connect db, trong bài học Xây dựng chức năng lấy danh sách Slider
khóa học Lập trình Laravel

1 giờ trước
14:26 ngày 19-06-2021
48 *** Tuấn

Đang xem video Exe 06 - nnn, trong bài học Control Statements, if, elseif, while, do, for loop
khóa học Lập trình Python cho người mới bắt đầu

1 giờ trước
14:25 ngày 19-06-2021
49 *** Luận

Đang xem video Help get gold ajax, trong bài học Buổi 3
khóa học Đào tạo từ xa

1 giờ trước
14:24 ngày 19-06-2021
50 *** Tuấn

Đang xem video If Else, trong bài học Control Statements, if, elseif, while, do, for loop
khóa học Lập trình Python cho người mới bắt đầu

1 giờ trước
14:22 ngày 19-06-2021
51 *** Tiến

Đang xem video database, trong bài học Xây dựng chức năng lấy danh sách Slider
khóa học Lập trình Laravel

1 giờ trước
14:22 ngày 19-06-2021
52 *** Tiến

Đang xem video fix image, trong bài học Xây dựng chức năng lấy danh sách Slider
khóa học Lập trình Laravel

1 giờ trước
14:20 ngày 19-06-2021
53 *** Luận

Đang xem video Help get gold, trong bài học Buổi 3
khóa học Đào tạo từ xa

1 giờ trước
14:20 ngày 19-06-2021
54 *** Tâm

Đang xem video split file, trong bài học Nhúng giao diện cho Backend
khóa học Lập trình Laravel

1 giờ trước
14:19 ngày 19-06-2021
55 *** Tuấn

Đang xem video Dictionary, trong bài học Làm việc với các kiểu dữ liệu trong Python - Phần 2
khóa học Lập trình Python cho người mới bắt đầu

1 giờ trước
14:18 ngày 19-06-2021
56 *** Luận

Đang xem video Website news, trong bài học Buổi 3
khóa học Đào tạo từ xa

1 giờ trước
14:17 ngày 19-06-2021
57 *** Luận

Đang xem video Permission Level 1, trong bài học Buổi 12
khóa học Đào tạo từ xa

1 giờ trước
14:16 ngày 19-06-2021
58 *** Tiến

Đang xem video menu link, trong bài học Nhúng giao diện cho Backend
khóa học Lập trình Laravel

1 giờ trước
14:15 ngày 19-06-2021
59 *** Trường

Đang xem video General, trong bài học Xây dựng Signup Page
khóa học Lập trình ReactJS

1 giờ trước
14:15 ngày 19-06-2021
60 *** Luận

Đang xem video Exe Price 01, trong bài học Buổi 11
khóa học Đào tạo từ xa

1 giờ trước
14:14 ngày 19-06-2021
61 *** Luận

Đang xem video Ship Analyst 01, trong bài học Buổi 10
khóa học Đào tạo từ xa

1 giờ trước
14:14 ngày 19-06-2021
62 *** Luận

Đang xem video Image in article, trong bài học Buổi 10
khóa học Đào tạo từ xa

1 giờ trước
14:13 ngày 19-06-2021
63 *** Luận

Đang xem video Gallery video, trong bài học Buổi 10
khóa học Đào tạo từ xa

1 giờ trước
14:13 ngày 19-06-2021
64 *** Luận

Đang xem video Help image 02, trong bài học Buổi 9
khóa học Đào tạo từ xa

1 giờ trước
14:11 ngày 19-06-2021
65 *** Luận

Đang xem video Help image 01, trong bài học Buổi 9
khóa học Đào tạo từ xa

1 giờ trước
14:10 ngày 19-06-2021
66 *** Luận

Đang xem video Help webpack, trong bài học Buổi 5
khóa học Đào tạo từ xa

1 giờ trước
14:09 ngày 19-06-2021
67 *** Tiến

Đang xem video split file, trong bài học Nhúng giao diện cho Backend
khóa học Lập trình Laravel

1 giờ trước
14:08 ngày 19-06-2021
68 *** Luận

Đang xem video Contact, trong bài học Buổi 4
khóa học Đào tạo từ xa

1 giờ trước
14:07 ngày 19-06-2021
69 *** Phúc

Đang xem video Full video, trong bài học SimplePie
khóa học Lập trình PHP

1 giờ trước
14:06 ngày 19-06-2021
70 *** Luận

Đang xem video Setting, trong bài học Buổi 4
khóa học Đào tạo từ xa

1 giờ trước
14:03 ngày 19-06-2021
71 *** Luận

Đang xem video Đăt lịch hẹn, trong bài học Buổi 4
khóa học Đào tạo từ xa

1 giờ trước
13:59 ngày 19-06-2021
72 *** Tiến

Đang xem video load css js, trong bài học Nhúng giao diện cho Backend
khóa học Lập trình Laravel

1 giờ trước
13:56 ngày 19-06-2021
73 *** Luận

Đang xem video Recall, trong bài học Buổi 4
khóa học Đào tạo từ xa

1 giờ trước
13:55 ngày 19-06-2021
74 *** Luận

Đang xem video RSS adv, trong bài học Buổi 4
khóa học Đào tạo từ xa

2 giờ trước
13:50 ngày 19-06-2021
75 *** Luận

Đang xem video Redirect, trong bài học Buổi 4
khóa học Đào tạo từ xa

2 giờ trước
13:49 ngày 19-06-2021
76 *** Phương

Đang xem video Component 01, trong bài học Xây dựng cấu trúc ứng dụng
khóa học Lập trình ReactJS

2 giờ trước
13:47 ngày 19-06-2021
77 *** Lai

Đang xem video Phần 01, trong bài học Events
khóa học Lập trình Frontend Master

2 giờ trước
13:46 ngày 19-06-2021
78 *** Luận

Đang xem video Website news - demo, trong bài học Buổi 3
khóa học Đào tạo từ xa

2 giờ trước
13:46 ngày 19-06-2021
79 *** Mạnh

Đang xem video Pagination P2, trong bài học Pagination
khóa học Lập trình PHP

2 giờ trước
13:46 ngày 19-06-2021
80 *** Anh

Đang xem video Exercise 06, trong bài học RandomAccessFile
khóa học Lập trình JAVA

2 giờ trước
13:41 ngày 19-06-2021
81 *** Phương

Đang xem video Init Project, trong bài học Xây dựng cấu trúc ứng dụng
khóa học Lập trình ReactJS

2 giờ trước
13:35 ngày 19-06-2021
82 *** Trí

Đang xem video Methods, trong bài học JS Number
khóa học Lập trình Frontend Master

2 giờ trước
13:32 ngày 19-06-2021
83 *** Tùng

Đang xem video Box A - Box B , trong bài học Xây dựng giao diện mẫu cho box
khóa học Lập trình Frontend Master

2 giờ trước
13:28 ngày 19-06-2021
84 *** Phúc

Đang xem video Part 2, trong bài học Captcha
khóa học Lập trình PHP

2 giờ trước
13:28 ngày 19-06-2021
85 *** Đông

Đang xem video Phần 10, trong bài học HTMLElement
khóa học Lập trình Frontend Master

2 giờ trước
13:21 ngày 19-06-2021
86 *** Phúc

Đang xem video Part 1, trong bài học Captcha
khóa học Lập trình PHP

2 giờ trước
13:08 ngày 19-06-2021
87 *** Hảo

Đang xem video PropType, trong bài học Redux các vấn đề nâng cao
khóa học Lập trình ReactJS

2 giờ trước
13:02 ngày 19-06-2021
88 *** Thọ

Đang xem video Multi choice 02, trong bài học Chức năng Multy Delete
khóa học Lập trình Android

2 giờ trước
12:55 ngày 19-06-2021
89 *** Huy

Đang xem video Register - Layout P2, trong bài học Đăng nhập, đăng ký, phân quyền
khóa học Lập trình PHP

3 giờ trước
12:45 ngày 19-06-2021
90 *** Phú

Đang xem video String 03, trong bài học Làm việc với các kiểu dữ liệu trong Python - Phần 1
khóa học Lập trình Python cho người mới bắt đầu

3 giờ trước
12:42 ngày 19-06-2021
91 *** Phú

Đang xem video Exe 02 - swap, trong bài học Làm việc với các kiểu dữ liệu trong Python - Phần 1
khóa học Lập trình Python cho người mới bắt đầu

3 giờ trước
12:42 ngày 19-06-2021
92 *** Phúc

Đang xem video Part 2, trong bài học PHP Mailer
khóa học Lập trình PHP

3 giờ trước
12:36 ngày 19-06-2021
93 *** Lộc

Đang xem video Edit - submit, trong bài học Xây dựng chức năng upload avatar
khóa học Lập trình NodeJS Level 2

3 giờ trước
12:33 ngày 19-06-2021
94 *** Trí

Đang xem video Properties, trong bài học JS Number
khóa học Lập trình Frontend Master

3 giờ trước
12:09 ngày 19-06-2021
95 *** Lộc

Đang xem video Edit - show avatar, trong bài học Xây dựng chức năng upload avatar
khóa học Lập trình NodeJS Level 2

3 giờ trước
12:07 ngày 19-06-2021
96 *** Phúc

Đang xem video Part 1, trong bài học PHP Mailer
khóa học Lập trình PHP

3 giờ trước
12:02 ngày 19-06-2021
97 *** Trí

Đang xem video Giới thiệu, trong bài học JS Number
khóa học Lập trình Frontend Master

3 giờ trước
11:58 ngày 19-06-2021
98 *** Minh

Đang xem video Box A - Box B , trong bài học Xây dựng giao diện mẫu cho box
khóa học Lập trình Frontend Master

3 giờ trước
11:54 ngày 19-06-2021
99 *** Trí

Đang xem video Full video, trong bài học JS Error
khóa học Lập trình Frontend Master

4 giờ trước
11:46 ngày 19-06-2021
100 *** Thành

Đang xem video Modules, trong bài học Tìm hiểu Modules trong NuxtJs
khóa học Lập trình NuxtJS Framework

4 giờ trước
11:44 ngày 19-06-2021
#Họ và tênBài họcThời gian
Contact Me on Zalo
Số điện thoại