ZendVN - Học lập trình online

logo.png

100 lịch sử học tập gần nhất của các bạn học viên được ghi nhận từ hệ thống training.zendvn.com, bạn cần đăng ký khóa học có phí để có tài khoản truy cập vào hệ thống học trực tuyến.

Bạn có thể xem danh sách các khóa học hiện có ở đây.

#Họ và tênBài họcThời gian
1*** Giang

Đang xem video Toán tử logic, trong bài học Thao tác với các nhóm Toán tử
khóa học Lập trình JAVA

1 phút trước
08:26 ngày 21-10-2020
2*** Giang

Đang xem video Toán tử so sánh, trong bài học Thao tác với các nhóm Toán tử
khóa học Lập trình JAVA

3 phút trước
08:24 ngày 21-10-2020
3*** Nam

Đang xem video getServerSideProps 01, trong bài học Tìm hiểu về getServerSideProps
khóa học Lập trình NextJS Framework

4 phút trước
08:23 ngày 21-10-2020
4*** Hậu

Đang xem video Part 2, trong bài học Xây dựng ứng dụng BookStore V4
khóa học Lập trình JAVA

10 phút trước
08:17 ngày 21-10-2020
5*** Nam

Đang xem video getIntialProps 02, trong bài học Tìm hiểu getIntialProps trong NextJs
khóa học Lập trình NextJS Framework

13 phút trước
08:14 ngày 21-10-2020
6*** Huy

Đang xem video Full video, trong bài học Hello Bootstrap
khóa học Lập trình Frontend Master

15 phút trước
08:12 ngày 21-10-2020
7*** Hậu

Đang xem video Part 1, trong bài học Xây dựng ứng dụng BookStore V4
khóa học Lập trình JAVA

17 phút trước
08:10 ngày 21-10-2020
8*** Hậu

Đang xem video Full video, trong bài học Tình huống thực hành có đáp án
khóa học Lập trình JAVA

19 phút trước
08:08 ngày 21-10-2020
9*** Lâm

Đang xem video UCLN, trong bài học Xây dựng Class Fraction
khóa học Lập trình JAVA

27 phút trước
08:01 ngày 21-10-2020
10*** Đạt

Đang xem video Regular Expression P3, trong bài học PHP Regex
khóa học Lập trình PHP

27 phút trước
08:00 ngày 21-10-2020
11*** Đạt

Đang xem video Regular Expression P2, trong bài học PHP Regex
khóa học Lập trình PHP

27 phút trước
08:00 ngày 21-10-2020
12*** Đạt

Đang xem video Regular Expression P1, trong bài học PHP Regex
khóa học Lập trình PHP

28 phút trước
07:59 ngày 21-10-2020
13*** Nam

Đang xem video getIntialProps 01, trong bài học Tìm hiểu getIntialProps trong NextJs
khóa học Lập trình NextJS Framework

32 phút trước
07:55 ngày 21-10-2020
14*** Nam

Đang xem video Fetch Data, trong bài học Khái niệm Fetch Data trong NextJs
khóa học Lập trình NextJS Framework

33 phút trước
07:54 ngày 21-10-2020
15*** Giang

Đang xem video Toán tử ++ __, trong bài học Thao tác với các nhóm Toán tử
khóa học Lập trình JAVA

33 phút trước
07:54 ngày 21-10-2020
16*** Giang

Đang xem video Toán tử gán, trong bài học Thao tác với các nhóm Toán tử
khóa học Lập trình JAVA

35 phút trước
07:52 ngày 21-10-2020
17*** Giang

Đang xem video Toán tử số học, trong bài học Thao tác với các nhóm Toán tử
khóa học Lập trình JAVA

40 phút trước
07:47 ngày 21-10-2020
18*** Thành

Đang xem video Filter Status - Error, trong bài học Xây dựng chức năng lọc danh sách Item theo Status
khóa học Lập trình NodeJS Level 1

2 giờ trước
06:01 ngày 21-10-2020
19*** Thành

Đang xem video getParam, trong bài học Xây dựng chức năng lọc danh sách Item theo Status
khóa học Lập trình NodeJS Level 1

2 giờ trước
05:46 ngày 21-10-2020
20*** Anh

Đang xem video Function - P3, trong bài học Xây dựng hàm
khóa học Lập trình PHP

2 giờ trước
05:43 ngày 21-10-2020
21*** Thành

Đang xem video List by status, trong bài học Xây dựng chức năng lọc danh sách Item theo Status
khóa học Lập trình NodeJS Level 1

2 giờ trước
05:40 ngày 21-10-2020
22*** Anh

Đang xem video Function - P2, trong bài học Xây dựng hàm
khóa học Lập trình PHP

2 giờ trước
05:39 ngày 21-10-2020
23*** Thành

Đang xem video Active filter, trong bài học Xây dựng chức năng lọc danh sách Item theo Status
khóa học Lập trình NodeJS Level 1

2 giờ trước
05:35 ngày 21-10-2020
24*** Thành

Đang xem video Status router, trong bài học Xây dựng chức năng lọc danh sách Item theo Status
khóa học Lập trình NodeJS Level 1

3 giờ trước
05:27 ngày 21-10-2020
25*** Thành

Đang xem video Helper Create Filter Status, trong bài học Xây dựng chức năng lọc danh sách Item theo Status
khóa học Lập trình NodeJS Level 1

3 giờ trước
05:21 ngày 21-10-2020
26*** Thành

Đang xem video Helper Show Filter Status, trong bài học Xây dựng chức năng lọc danh sách Item theo Status
khóa học Lập trình NodeJS Level 1

3 giờ trước
05:18 ngày 21-10-2020
27*** Thành

Đang xem video Count by status, trong bài học Xây dựng chức năng lọc danh sách Item theo Status
khóa học Lập trình NodeJS Level 1

3 giờ trước
05:08 ngày 21-10-2020
28*** Thành

Đang xem video Show status filter, trong bài học Xây dựng chức năng lọc danh sách Item theo Status
khóa học Lập trình NodeJS Level 1

3 giờ trước
05:00 ngày 21-10-2020
29*** Thành

Đang xem video Status Helper, trong bài học Xây dựng chức năng hiển thị danh sách Item
khóa học Lập trình NodeJS Level 1

5 giờ trước
02:55 ngày 21-10-2020
30*** Bảo

Đang xem video showError, trong bài học Xây dựng chức năng Add sản phẩm vào giỏ hàng
khóa học Lập trình ReactJS

5 giờ trước
02:40 ngày 21-10-2020
31*** Thành

Đang xem video Foreach, trong bài học Xây dựng chức năng hiển thị danh sách Item
khóa học Lập trình NodeJS Level 1

5 giờ trước
02:31 ngày 21-10-2020
32*** Bảo

Đang xem video Validate Quantity, trong bài học Xây dựng chức năng Add sản phẩm vào giỏ hàng
khóa học Lập trình ReactJS

5 giờ trước
02:30 ngày 21-10-2020
33*** Thành

Đang xem video Get items, trong bài học Xây dựng chức năng hiển thị danh sách Item
khóa học Lập trình NodeJS Level 1

6 giờ trước
02:15 ngày 21-10-2020
34*** Bảo

Đang xem video Empty Cart, trong bài học Xây dựng chức năng Add sản phẩm vào giỏ hàng
khóa học Lập trình ReactJS

6 giờ trước
02:10 ngày 21-10-2020
35*** Quang

Đang xem video Components, trong bài học Chức năng Post Detail và List Comments
khóa học Lập trình NuxtJS Framework

6 giờ trước
02:09 ngày 21-10-2020
36*** Thành

Đang xem video Mongoose basic, trong bài học Xây dựng chức năng hiển thị danh sách Item
khóa học Lập trình NodeJS Level 1

6 giờ trước
01:59 ngày 21-10-2020
37*** Bảo

Đang xem video ProductList, trong bài học Xây dựng chức năng hiển thị sản phẩm
khóa học Lập trình ReactJS

6 giờ trước
01:48 ngày 21-10-2020
38*** Thành

Đang xem video MoogoDB Quickstart, trong bài học Thao tác với MongoDB thông qua mongoose
khóa học Lập trình NodeJS Level 1

6 giờ trước
01:48 ngày 21-10-2020
39*** Bảo

Đang xem video actions, trong bài học Xây dựng chức năng hiển thị sản phẩm
khóa học Lập trình ReactJS

6 giờ trước
01:45 ngày 21-10-2020
40*** Thành

Đang xem video MongoDB Connect, trong bài học Thao tác với MongoDB thông qua mongoose
khóa học Lập trình NodeJS Level 1

6 giờ trước
01:38 ngày 21-10-2020
41*** Bảo

Đang xem video reducers, trong bài học Xây dựng chức năng hiển thị sản phẩm
khóa học Lập trình ReactJS

6 giờ trước
01:32 ngày 21-10-2020
42*** Bảo

Đang xem video ProductItem, trong bài học Xây dựng chức năng hiển thị sản phẩm
khóa học Lập trình ReactJS

6 giờ trước
01:32 ngày 21-10-2020
43*** Le

Đang xem video Tag, trong bài học WP_Query
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

6 giờ trước
01:32 ngày 21-10-2020
44*** Hòa

Đang xem video MVC Basic - Part 2, trong bài học MVC một module, một template
khóa học Lập trình PHP

7 giờ trước
01:27 ngày 21-10-2020
45*** Thành

Đang xem video Mlab, trong bài học Thao tác với MongoDB thông qua mongoose
khóa học Lập trình NodeJS Level 1

7 giờ trước
01:26 ngày 21-10-2020
46*** Le

Đang xem video Video 006, trong bài học Custom Post Types
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

7 giờ trước
01:22 ngày 21-10-2020
47*** Thành

Đang xem video Review NodeJS, trong bài học Xây dựng trang Error
khóa học Lập trình NodeJS Level 1

7 giờ trước
01:19 ngày 21-10-2020
48*** Thành

Đang xem video Error Page, trong bài học Xây dựng trang Error
khóa học Lập trình NodeJS Level 1

7 giờ trước
01:13 ngày 21-10-2020
49*** Le

Đang xem video Video 005, trong bài học Custom Post Types
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

7 giờ trước
01:13 ngày 21-10-2020
50*** Vũ

Đang xem video Static keyword, trong bài học static
khóa học Lập trình JAVA

7 giờ trước
01:07 ngày 21-10-2020
51*** Vũ

Đang xem video Array, trong bài học Khai báo mảng và truy cập mảng
khóa học Lập trình JAVA

7 giờ trước
01:07 ngày 21-10-2020
52*** Le

Đang xem video Video 004, trong bài học Custom Post Types
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

7 giờ trước
01:04 ngày 21-10-2020
53*** Tuấn

Đang xem video Pagination 02, trong bài học Phát triển Theme (P2: Show Post, Page, Pagination...)
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

7 giờ trước
01:00 ngày 21-10-2020
54*** Le

Đang xem video Video 003, trong bài học Custom Post Types
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

7 giờ trước
00:57 ngày 21-10-2020
55*** Tuấn

Đang xem video Pagination 01, trong bài học Phát triển Theme (P2: Show Post, Page, Pagination...)
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

7 giờ trước
00:53 ngày 21-10-2020
56*** Le

Đang xem video Video 002, trong bài học Custom Post Types
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

7 giờ trước
00:51 ngày 21-10-2020
57*** Vũ

Đang xem video Access modifier, trong bài học Access modifier
khóa học Lập trình JAVA

7 giờ trước
00:43 ngày 21-10-2020
58*** Le

Đang xem video WP_Query 04, trong bài học WP_Query
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

8 giờ trước
00:21 ngày 21-10-2020
59*** Chuẩn

Đang xem video Handle Edit 02, trong bài học Xây dựng chức năng Edit
khóa học Lập trình VueJS

8 giờ trước
00:18 ngày 21-10-2020
60*** Le

Đang xem video Category, trong bài học WP_Query
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

8 giờ trước
00:11 ngày 21-10-2020
61*** Le

Đang xem video Video 001, trong bài học Template Tags
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

8 giờ trước
00:10 ngày 21-10-2020
62*** Le

Đang xem video Video 001, trong bài học Custom Post Types
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

8 giờ trước
00:06 ngày 21-10-2020
63*** Thịnh

Đang xem video Index - List P1, trong bài học Quản lý nhóm người dùng
khóa học Lập trình PHP

8 giờ trước
00:04 ngày 21-10-2020
64*** Vũ

Đang xem video Overriding _ P2, trong bài học Overriding method
khóa học Lập trình JAVA

8 giờ trước
00:04 ngày 21-10-2020
65*** Thịnh

Đang xem video Index - Toolbar & Submenu - P2, trong bài học Quản lý nhóm người dùng
khóa học Lập trình PHP

8 giờ trước
23:56 ngày 20-10-2020
66*** Thắng

Đang xem video Bài tập - P1, trong bài học PHP Time
khóa học Lập trình PHP

8 giờ trước
23:51 ngày 20-10-2020
67*** Vinh

Đang xem video Menu đa cấp sử dụng ul li, trong bài học PHP Recursive
khóa học Lập trình PHP

8 giờ trước
23:50 ngày 20-10-2020
68*** Thịnh

Đang xem video Index - Toolbar & Submenu - P1, trong bài học Quản lý nhóm người dùng
khóa học Lập trình PHP

8 giờ trước
23:49 ngày 20-10-2020
69*** Tuấn

Đang xem video Lesson, trong bài học Xây dựng Component
khóa học Lập trình ReactJS

8 giờ trước
23:47 ngày 20-10-2020
70*** Thịnh

Đang xem video Index - Layout, trong bài học Quản lý nhóm người dùng
khóa học Lập trình PHP

8 giờ trước
23:40 ngày 20-10-2020
71*** Vinh

Đang xem video Category đa cấp (DIV) - P2, trong bài học PHP Recursive
khóa học Lập trình PHP

8 giờ trước
23:37 ngày 20-10-2020
72*** Vinh

Đang xem video Category đa cấp (DIV) - P1, trong bài học PHP Recursive
khóa học Lập trình PHP

8 giờ trước
23:34 ngày 20-10-2020
73*** Trọng

Đang xem video Customize category control 003, trong bài học Phát triển Theme (P1: Menus, Widgets, Customize ...)
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

8 giờ trước
23:34 ngày 20-10-2020
74*** Anh

Đang xem video Element & Print, trong bài học Mảng đa chiều và các thao tác trên mảng
khóa học Lập trình JAVA

9 giờ trước
23:27 ngày 20-10-2020
75*** Giang

Đang xem video Type casting, trong bài học Biến số, hằng số và kiểu dữ liệu
khóa học Lập trình JAVA

9 giờ trước
23:27 ngày 20-10-2020
76*** Tuấn

Đang xem video Course, trong bài học Xây dựng Component
khóa học Lập trình ReactJS

9 giờ trước
23:23 ngày 20-10-2020
77*** Giang

Đang xem video Data type, trong bài học Biến số, hằng số và kiểu dữ liệu
khóa học Lập trình JAVA

9 giờ trước
23:23 ngày 20-10-2020
78*** Giang

Đang xem video Constant, trong bài học Biến số, hằng số và kiểu dữ liệu
khóa học Lập trình JAVA

9 giờ trước
23:19 ngày 20-10-2020
79*** Kiều

Đang xem video MVC Advance - Part 2, trong bài học MVC multy module, multy template
khóa học Lập trình PHP

9 giờ trước
23:17 ngày 20-10-2020
80*** Thắng

Đang xem video Vấn đề 06, trong bài học PHP Time
khóa học Lập trình PHP

9 giờ trước
23:15 ngày 20-10-2020
81*** Giang

Đang xem video Variable 2, trong bài học Biến số, hằng số và kiểu dữ liệu
khóa học Lập trình JAVA

9 giờ trước
23:15 ngày 20-10-2020
82*** Anh

Đang xem video Vấn đề 07 - 13, trong bài học PHP Array
khóa học Lập trình PHP

9 giờ trước
23:14 ngày 20-10-2020
83*** Giang

Đang xem video Variable 1, trong bài học Biến số, hằng số và kiểu dữ liệu
khóa học Lập trình JAVA

9 giờ trước
23:10 ngày 20-10-2020
84*** Thành

Đang xem video Prefix Admin, trong bài học Setup Router và Prefix Admin
khóa học Lập trình NodeJS Level 1

9 giờ trước
23:08 ngày 20-10-2020
85*** Giang

Đang xem video Package & Eclipe preferences, trong bài học Biến số, hằng số và kiểu dữ liệu
khóa học Lập trình JAVA

9 giờ trước
23:07 ngày 20-10-2020
86*** Giang

Đang xem video Introduce Variable, trong bài học Biến số, hằng số và kiểu dữ liệu
khóa học Lập trình JAVA

9 giờ trước
23:05 ngày 20-10-2020
87*** Toàn

Đang xem video Redux 01, trong bài học Sử dụng Redux
khóa học Lập trình ReactJS

9 giờ trước
23:01 ngày 20-10-2020
88*** Giang

Đang xem video Execute .java, trong bài học Tổng quan lập trình JAVA
khóa học Lập trình JAVA

9 giờ trước
23:01 ngày 20-10-2020
89*** Giang

Đang xem video Software, trong bài học Tổng quan lập trình JAVA
khóa học Lập trình JAVA

9 giờ trước
22:56 ngày 20-10-2020
90*** Thành

Đang xem video Setup Router 02, trong bài học Setup Router và Prefix Admin
khóa học Lập trình NodeJS Level 1

9 giờ trước
22:55 ngày 20-10-2020
91*** Giang

Đang xem video Introduce, trong bài học Tổng quan lập trình JAVA
khóa học Lập trình JAVA

9 giờ trước
22:53 ngày 20-10-2020
92*** Vũ

Đang xem video Overriding _ P1, trong bài học Overriding method
khóa học Lập trình JAVA

9 giờ trước
22:52 ngày 20-10-2020
93*** Giang

Đang xem video Hello word, trong bài học Tổng quan lập trình JAVA
khóa học Lập trình JAVA

9 giờ trước
22:50 ngày 20-10-2020
94*** Đạt

Đang xem video Phần 1, trong bài học CSSStyleDeclaration
khóa học Lập trình Frontend Master

9 giờ trước
22:47 ngày 20-10-2020
95*** Hieu

Đang xem video Proxy Concepts, trong bài học Cấu hình Apache + Proxy + Hosts
khóa học Lập trình NuxtJS Framework

9 giờ trước
22:46 ngày 20-10-2020
96*** Hưng

Đang xem video Button 01, trong bài học Xây dựng giao diện mẫu cho button
khóa học Lập trình Frontend Master

9 giờ trước
22:45 ngày 20-10-2020
97*** Toàn

Đang xem video Why Redux, trong bài học Sử dụng Redux
khóa học Lập trình ReactJS

9 giờ trước
22:43 ngày 20-10-2020
98*** Trọng

Đang xem video Customize category control 002, trong bài học Phát triển Theme (P1: Menus, Widgets, Customize ...)
khóa học Lập trình Wordpress 4.x

9 giờ trước
22:42 ngày 20-10-2020
99*** Phú

Đang xem video Part 02, trong bài học Xây dựng chức năng mua hàng
khóa học Lập trình PHP

9 giờ trước
22:41 ngày 20-10-2020
100*** Hieu

Đang xem video Fix Home Url, trong bài học Cấu hình Apache + Proxy + Hosts
khóa học Lập trình NuxtJS Framework

9 giờ trước
22:34 ngày 20-10-2020
#Họ và tênBài họcThời gian